Målrettet og kraftfull næringspolitikk

– Målet for Venstres næringspolitikk er gode rammevilkår for alle deler av næringslivet. Vi vil ha en målrettet innsats for utvikling av flere kunnskapsbedrifter gjennom utdanning, forskning og nyskaping, tilgang på risikokapital og bedre sosiale rettigheter for dem som vil skape en arbeidsplass for seg selv og noen andre, sier nestleder Terje Breivik, som også er Venstres 1. kandidat i Hordaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– En liberal og fremtidsrettet næringspolitikk handler også om et mer fleksibelt arbeidsliv, mindre byråkrati for arbeidsinnvandre og et skattesystem som stimulerer til arbeid, investering i gode ideer og mer miljøtvennlig adferd. Dette bærer det vedtatte kapittelet om næringspolitikk i Venstres nye stortingsprogram preg av, understreker Breivik.

Innovasjon og gründere
Blant tiltakene i programmet Breivik trekker frem er forhåndskvalifisering av investorer, såkalte forretningsengler, og etablering av en KapitalFUNN-ordning.

Terje Breivik

Foto: Bård Ek

– I tillegg vil vi innføre et minstefradrag på 100 000 kroner for alle selvstendig næringsdrivende og gjøre det enklere å ansette flere i små bedrifter. Vårt nye program bidrar til å øke innovasjonsevnen til tjenestebaserte næringer og sikrer en sterkere kobling mellom utdanning, arbeidsmarked og innovasjon, sier Breivik.

Forenkling for næringslivet
– Skjemaveldet koster næringslivet om lag kr 60 milliarder kroner i administrativ ressursbruk. Venstre setter konkrete, tallfestede mål for arbeidet med forenkling, og programmet følger opp dette med en rekke konkrete tiltak for å bekjempe skjemaveldet og byråkratiet bedrifter møter i sin hverdag, påpeker Breivik.

Olje og vern
Petroleumsnæringen er Norges største næring og er den største økonomiske bidragsyteren til utvikling av velferdsstaten.

– Venstre mener det kan være mulig å drive økonomisk bærekraftig olje- og gassutvinning og samtidig ta hensyn til miljø, helse og sikkerhet. Når det gjelder de sårbare områdene utenfor Svalbard, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Møresokkelen og kystnære områder av Finnmark, mener vi imidlertid at varig vern er det eneste ansvarlige, understreker Brevik

Fiskeriforedling Senja

Foto: Marte N Sollied

Landbruk og fiskeri
– Både landbruk og fiskeri er viktig for Venstre, og vårt nye program er tydelig på at bonden og fiskeren må ses som selvstendig næringsdrivende. Venstre vil opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, og vi stadfester et mål om at 17 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. I tillegg legger vi til rette for gode rammevilkår for bærekraftig utnyttelse slik at sjømat- og fiskerinæringene kan sikre vekst og inntektsgrunnlag langs hele kysten, sier Breivik, som også trekker frem Venstres fokus på fortsatt vekst innenfor maritime næringer.

Norge som reiselivsdestinasjon
– Reiseliv er blant våre fire største næringer og en av de viktigste for internasjonal merkevarebygging av Norge. Skal reiselivet kunne utvikle seg, må næringen gis større forutsigbarhet. Det vil Venstre bidra til og jeg er glad for at vårt program adresserer dette, avslutter Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**