Uttalelse: Folk først!

Norge trenger en ny kurs. Venstre ønsker velgernes tillit til å føre en grønn, varm og liberal politikk. Venstre vil ha et kraftig løft for utdanning, miljø og nyskaping. Vi vil ha et velferdssamfunn med rom for alle, som prioriterer dem som har mest bruk for fellesskapets hjelp og støtte. Venstre vil føre en politikk som setter folk først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Venstre logo

Foto: ingen

Hovedprioriteringer i neste stortingsperiode

Venstre vil ha en sterk offentlig skole og et utdanningssystem i verdensklasse. En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, og Venstre har ambisjoner for hver eneste elev. Vi vil sette elevene først i skolepolitikken, og skape en friere skole med større rom for lokale tilpasninger og flere valgmuligheter for elevene. Skolen skal legge til rette både for kunnskap og for like muligheter. Skal vi lykkes med det, er nøkkelen flere, bedre og motiverte lærere. Venstre vil derfor ha et kraftig løft i ordningen med systematisk videreutdanning av lærere, øke opptakskravene til lærerutdanningen og utvide den til en femårig mastergrad. I tillegg vil vi redusere skolebyråkratiet slik at læreren først og fremst kan få være lærer. Økt satsing på kunnskap vil legge grunnlaget for fremtidens velferdssamfunn, og er Venstres førsteprioritet i neste stortingsperiode.

Klimautfordringene må løses, og Norge må ta et større ansvar. Det er både økonomisk og teknisk mulig å redusere klimautslippene raskt, men det krever politisk handlekraft og nytenkning. Venstre vil at Norge skal gå fra å være en storeksportør av fossil energi til å bli en fornybarnasjon, og vi vil at det skal bli enklere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen. Derfor vil vi gå fra rød til grønn skatt, og ta i bruk skattesystemet slik at det lønner seg å arbeide og å handle klima- og miljøvennlig. Slik legger vi til rette for grønn vekst. Vi vil ha en samlet plan for havvind, øke satsingen på pilotanlegg innen fornybar energiproduksjon og innføre skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. Vi vil ta initiativ til å investere en større del av Oljefondet (SPU) i klimavennlige prosjekter i utlandet. Venstre vil også stanse tap av biologisk mangfold og ødeleggelse av naturtyper. Vi vil verne sårbare havområder mot petroleumsaktivitet, og går mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Norge trenger en massiv satsing på verdiskaping og nyskaping for å sikre velferden. Det krever mange nye bedrifter, og en bedre tilrettelegging for innovasjon i det etablerte næringslivet. Et mangfoldig og kreativt næringsliv, fra små kultur- og reiselivsbedrifter til nytenkende store energiselskaper, er nødvendig både for økonomisk bærekraft, for omlegging til miljøvennlige løsninger og for grønn vekst. Venstre vil legge til rette for at flere vil starte for seg selv. Da må vi fjerne diskriminerende regler og ordninger som gjør at selvstendig næringsdrivende og de minste bedriftene må betale mer skatt og få dårligere sosiale ordninger enn ordinære lønnsmottakere. Venstre vil innføre et minstefradrag for alle selvstendig næringsdrivende, likestille selvstendig næringsdrivendes rettigheter til sykepenger med øvrige arbeidstakere, og forenkle og forbedre tilgang på risikokapital. Vi vil også bruke skattesystemet til å øke innovasjon og næringsrettet forskning, og sørge for et løft i finansieringen av forskningsinstitusjonene. Dette kommer både små bedrifter, store bedrifter, og hele samfunnet til gode.

Både klima og næringsliv vil tjene på Venstres omlegging av norsk transportpolitikk, som vil skape en enklere, tryggere og mer miljøvennlig hverdag i hele landet. Med Nasjonal transportplan hadde regjeringen en siste sjanse til å følge opp målene for miljøvennlig transport i klimaforliket. Den sjansen tok de ikke. De store grepene for å forbedre transport- og miljøutfordringene der det trengs mest, uteblir. For Venstre er utbyggingen av jernbaneløsninger den viktigste samferdselsprioriteringen, og vi vil ferdigstille InterCity helt til Halden, Lillehammer og Skien innen 2025. Vi må tenke nytt om planlegging og finansiering av infrastruktur, og vi vil etablere prosjektorganisasjoner med helhetlig ansvar for planlegging og fullføring av store infrastrukturprosjekter over hele landet. I tillegg skal det etableres et omfattende statlig rehabiliteringsprogram for fylkesvegnettet. For å gjøre det attraktivt å velge kollektive løsninger vil Venstre igjen ta initiativ for å innføre skattefritak for arbeidsgiverbetalt månedskort. Vi vil også gjennomføre en betydelig raskere og mer ambisiøs utbygging av gjennomgående sykkelvegnett i byer og tettsteder, enn hva regjeringen legger opp til i Nasjonal transportplan.

Venstre ønsker en målrettet helse- og sosialpolitikk som hjelper dem som trenger det aller mest. Vi vil ha en nasjonal sykehusplan, en offensiv narkotikapolitikk og fattigdomsbekjempelse. Ingen velger sin barndom. Venstres førsteprioritet vil være å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier. På tross av et rekordstort økonomisk handlingsrom de siste åtte årene øker antall barn i Norge som vokser opp i fattige familier. Det er helt uakseptabelt og alene grunn nok til et nødvendig regjeringsskifte. Venstre vil derfor differensiere ordninger som barnetrygd, oppholdsbetaling i barnehage og SFO, og kombinere dette med målrettede tiltak for å nå dem som trenger hjelpen mest.

Ideologi og prinsipper

Venstre er Norges eneste sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi skiller oss fra venstresiden ved at vi tror mennesker som gis frihet er best i stand til å ta vare på seg selv og sine medmennesker. Vi skiller oss fra høyresiden ved at vi ønsker sterkere fellesskapsløsninger som bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet.

For Venstre er det ikke ønskelig at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet. Vi vil gå kompromissløst i rette med de som utfordrer det liberale samfunnet med autoritære ideer i ulik politisk og religiøs forkledning, eller i form av generalisering og fordomsfulle fiendebilder. Venstre ønsker et liberalt Norge med rom for mangfold og annerledestenkende.

Samarbeid med andre partier

Dagens regjering har hatt eventyrlige inntekter til disposisjon, men har likevel ikke prioritert det som er viktigst: kunnskap, miljø og hjelp til dem som trenger det mest. Fornyelsen i offentlig sektor har stanset opp, og det oppmuntres ikke til næringsutvikling, privat eierskap, gründervirksomhet og grønn vekst. For Venstre er det derfor avgjørende at den rødgrønne regjeringen blir byttet ut.

Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstres landsmøte at det må føre til et regjeringsskifte, med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn, borgerlig regjering. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag og styrkeforholdet mellom de ulike partiene vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

Venstre ønsker en blågrønn regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti. Vi mener det vil være det beste for Norge. Det vil være en styringsdyktig regjering som kan søke ulike flertall i Stortinget for de saker hvor det er viktig for Venstre å få en ny og offensiv kurs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**