Telemark Venstre og integrering

På Landsmøte fikk Telemark Venstre gjennomslag for sitt kulepunkt om å øke integreringstilskuddet til kommunene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I dag er det mange kommuner som sliter økonomisk med å ta imot det antall innvandrere som er anbefalt fra staten. Det er derfor Telemark Venstre mener at det er viktig at integreringstilskuddet til kommunene økes, dette for å stimulere til at flere kommuner kan ta imot flere innvandrere. Telemark Venstre er selvsagt godt fornøyd med at dette kulepunktet ble vedtatt på Landsmøtet.

Resten av programmet angående integrering lyder som følgende:

Integrering

Kommunene har ansvaret for flyktninger og asylsøkere som har fått opphold. Venstre vil øke integreringsstøtten og gi kommunene ekstra økonomiske incentiver for å ta imot mindreårige som har fått opphold, slik at disse kommer hurtig ut av mottak.

Det må være enkelt å få opplæring i norsk. Venstre vil tilrettelegge for frivillige organisasjoner som arbeider med å fremme integrering på ulikt vis. Organisasjonsdeltagelse er en arena for språkopplæring, etablering av nettverk og en måte å lære demokratiske spilleregler på.

Venstre vil:
• Evaluere og styrke dagens norskopplæring og introduksjonsprogram.
• Ta initiativ til forskning og evaluering av prosessen med godkjenning eller kvalifisering av kompetanse for ulike arbeidsoppgaver.
• Gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering og prioritere tilrettelegging for frivillige organisasjoners integreringsinnsats rettet mot kvinner.
• Tillate dobbelt statsborgerskap.
• At søkere må kunne beherske minimum av norsk muntlig for å kunne erverve norsk statsborgerskap.
• Øke integreringstilskuddet.

Arbeid og integrering

Deltakelse i arbeidslivet er viktig for at migranter skal få en meningsfull tilværelse og at de skal kunne bidra til fellesskapet. Venstre vil ha et mer offensivt Norge som sikrer innvandrere tilgang til arbeidsmarkedet. Godkjenningsprosessen av utdanning fra utlandet skal bli mer effektiv. Venstre vil fortsette arbeidet med å gi alle mennesker, uavhengig av bakgrunn, mulighet til å starte egen bedrift.

Venstre vil:
• Gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, slik at terskelen for å komme inn senkes for innvandrere og unge, blant annet å tillate mer bruk av midlertidig ansettelser.
• Innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor slik at kun kvalifikasjonene kommer frem av søknaden.
• Tilrettelegge for mentorordninger og nettverksarenaer i arbeidslivet, både for høytutdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet.
• Effektivisere prosessen med å få vurdert og godkjent utdanning fra utlandet.

Skole og integrering

Skolen fungerer som en viktig arena for integrering. Målet er at alle elever får et godt og likeverdig utdanningstilbud, uavhengig av etnisk eller sosial bakgrunn. Det er i skolen at barn og unge skal få kunnskap både om vår historie, kultur og prinsippene det norske samfunnet bygger på. Skolen skal være tydelig i formidlingen av verdier som frihet, likeverd, likestilling, ytringsfrihet og respekt for andre. Samtidig må skolen se og ta i bruk de ressursene som ligger i å ha en internasjonal elevgruppe.

Venstre vil iverksette forsøks- og forskningsprosjekter som ser nærmere på hvordan vi kan utnytte de ressursene som ligger i å ha en mer internasjonal skole, hvordan dette kan brukes i undervisningen og i arbeidet med å gjøre skolene mer attraktive.

Venstre:
• Arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
• Sørge for at skjønnsmidler til kommunene utformes slik at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever per lærer, styrke leksehjelpsordningen, skolebibliotek, skolehelsetjenesten og kontakten mellom hjem og skole.
• Gi skolene mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte.
• Sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole, ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok.
• Gi flere lærere videreutdanning i flerkulturell forståelse og kommunikasjon.
• Arbeide for at religiøs overbevisning ikke hindrer barns deltakelse i ordinær undervisning.
• Iverksette stimuleringstiltak for å rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn.

Torgeir Fossli LM2013

Torgeir Fossli LM2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**