Skogen — en del av løsningen!

For Venstre har skogressursenes avgjørende betydning for overgangen til lavutslippssamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I år opptar skogen 30 mill. tonn CO2-ekvivalenter, noe som representerer ca 60 % av Norges totale utslipp og tre ganger det samlede utslipp fra veitrafikken! Et høyt opptak krever imidlertid at det drives et aktivt skogbruk. Den fallende tendensen i aktiviteten og CO2-opptak, må stanses.
Nedleggelser i treforedlingsindustrien rammer ikke bare næringen selv, men også miljøet (klima), dersom det ikke etableres alternative avtakere for massevirke.

Torgeir Fossli 2

I forbindelse med nedleggingen av UNION, var ikke Venstre blant dem som lovet å opprettholde papirproduksjon i et fallende marked, med overproduksjon og sviktende lønnsomhet. Vi mente den gang som nå, at mulighetene ligger i «nye» markeder, innovasjon og nyskaping på produktsiden.

Gjennom nye produksjonsprosesser kan trevirke erstatte fossilt karbon i produksjon av de fleste vanlige oljebaserte produkter.

Til eksempel omdanner Borregaard tømmer til spesialcellulose, lignin, vanillin og bioetanol i tillegg til kjemikalier til farmasøytisk bruk. I dag inngår disse produktene i sement, gips, betong, gjødsel, batterier, røntgenkontrastmidler, vanilje, proteinerstatninger osv..

I tillegg til fremstilling av nye produkter, bør mer skogsvirke brukes til direkte energiproduksjon (varme) eller via biogass. Tilveksten (25 mill m3) og nåværende uttak (10 mill m3) tilsier et veldig stort potensial for økt energiproduksjon.

Vi i Venstre vil utarbeide en nasjonal strategi for produksjon av biogass og øke innsatsen for å utvikle bioenergi basert på skogs- og landbruksavfall.

Mulighetene er der, og disse må stimuleres gjennom skatteomlegginger, investeringsstøtte og forskning.

Den akutte fare nå, er at vi mister store deler av verdikjeden dersom skogsentreprenører, transportører osv. ikke har finansielle muskler til å vente på den nødvendige omleggingen. 6.000 arbeidsplasser er antydet å stå i fare. Dette må tas på det største alvor og i det korte bilde må staten bidra til at det blir en reell forhandlingsprosess med Södra Cell i forhold til seriøse kjøpere med tanke på å sikre næringen og verdikjeden.

I det lange bilde må Stortinget få en sammensetning som også tar klimautfordringen på alvor og kan se skogressursene som en viktig del av løsningen for å nå målene om utslippsreduksjoner.

Venstre trenger økt velgeroppslutning for å kunne være en premissleverandør for en overgang til lavutslippssamfunnet, sørge for en avgiftsomlegging fra rød til grønn skatt og en mye sterkere satsing på kunnskap, forskning og utvikling.

Venstre vil blant annet:

• skape incentiver for at norsk skogbruk drives slik at vi får en optimal binding av CO2
• arbeide for økt bruk av trelast og bioenergi på nasjonalt plan
• utvikle en bioenergiindustri i Norge gjennom gode støtteordninger i Enova
• øke investeringsstøtten til bygging av biogassanlegg, både industrielle anlegg og gårdsanlegg
• forenkle mulighetene for at bygging av biovarmeanlegg som tilleggsnæring på landbrukseiendommer kan finansieres med tømmerkapital fra involverte eiendommer

Torgeir Fossli, Stortingskandidat og leder av Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**