Et enklere og nyskapende Norge!

I gårsdagens Vestfold Blad skrev stortingskandidat Eddy Robertsen som et enklere og nyskapende Norge. Les innlegget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre har hatt et lenge hatt et sterkt engasjement for norsk næringsliv generelt og det nyskapende miljøvennlige næringslivet spesielt. Vi lanserte ideen om et skatteskifte fra rød til grønn skatt for over 20 år siden. Det var Venstres fortjeneste at den forhatte "delingsmodellen" ble fjernet fra 2006 og at investeringsavgiften ble avviklet i 2002. Det var også i all hovedsak Venstres ideer og hovedprinsipper som lå bak skattereformen fra 2004 og som i dag gir Norge rekordhøye skatteinntekter på tross av at skattenivået samlet ble senket.

Industri, tannhjul

Foto: Microsoft

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Offentlig sektor og offentlig velferd er helt avhengig av verdiskapingen i det private næringsliv og av at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger. Derfor er utgangspunktet i Venstres næringspolitikk gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere verdiskapende kunnskapsbedrifter.

Venstre ønsker et nyskapende Norge. Det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere tar makten over egen arbeidsdag. Også av hensyn til maktspredning er det viktig med selvstendig næringsdrivende og flere små bedrifter. Det offentlige virkemiddelapparatet må derfor stimulere til omstilling og nyskaping. Dette burde vært åpenbart, men er det ikke. Tvert i mot er det tunge krefter som motarbeider en slik tankegang.
Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak bra for de store, men ikke nødvendigvis omvendt. Derfor er Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for de små bedriftene og for selvstendig næringsdrivende.

Derfor vil vi blant annet kjempe for:

Rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende
Å innføre en rett til et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende på 100 000 kroner som alternativ til fradrag for faktiske kostnader.

Innføring av en KapitalFUNN-ordning
Sikre bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og gjennom skattestimulans for private investorer. Venstre vil at det innføres en ordning i Norge kalt “KapitalFUNN”, hvor det gis skattefradrag tilsvarende 20 prosent av summen man går inn med.

Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende
Gi selvstendig næringsdrivende bedre sosiale rettigheter knyttet til bl.a. omsorg for (egne) syke barn, sykdom under svangerskap og egen sykdom for den enkelte selvstendige næringsdrivende. Venstre vil dessuten bedre reglene når det gjelder mulighet til sparing med skattefradrag til egen pensjon.

Mindre kostnadskrevende å starte ny bedrift
Halvere startkostnadene ved bedriftsetablering. Det er en åpenbar utfordring er at det er for kostnadskrevende og omstendelig å starte egen bedrift. Mens oppstarts-kostnadene i EU-landene er halvert i perioden 2002 til 2011, har det bare blitt dyrere i Norge.

Fritak for arbeidsgiveravgift i oppstartsperioden for nye bedrifter
For å stimulere til flere nyetableringer vil vi innføre et tidsbegrenset fritak for arbeidsgiveravgift for små nye bedrifter. Konkret foreslår Venstre å innføre fritak for arbeidsgiveravgift de første tre årene for nye foretak med færre enn fem ansatte.

Økte fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift
Den skattefrie rabatten ved ansattes kjøp av aksjer må tredobles for å styrke incentivene for ansattes medeierskap.

Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
For å stimulere bedriftene til å ta inn flere lærlinger vil Venstre fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger permanent. I tillegg vil vi styrke det offentlige lærlingetilskuddet.

Gjeninnføring av støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
Under den forrige regjering ble det innført tilskuddsordning til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN. Ulønnet arbeidsinnsats vil typisk finnes i enkeltpersonforetak og noen gründerselskaper.

Øke øvrige beløpsgrenser og timegrenser i SkatteFUNN-ordningen
Innstrammingene i timetall og timesats i SkatteFUNN som ble foretatt av den sittende regjering må reverseres.

Redusere skjemaveldet
Sette konkrete, tallfestede mål for arbeidet med forenkling, og pålegge departementene å sørge for forenklingsarbeid innenfor sine respektive sektorer. Gjennomføre en forenkling og modernisering av aksjeloven. Forenkle all innrapportering slik at all statistikk fra bedriften kan leveres på ett sted. Her er det mye å ta tak i. Mens Danmark og Sverige har redusert sitt skjemavelde betydelig, står Norge bokstavelig talt helt stille.

En enklere hverdag
I tillegg til alle punktene over er Venstre opptatt av å gjøre hverdagen til selvstendig næringsdrivende og de minste bedriftene så enkel som mulig. Venstre har derfor foreslått å endre reglene for forskuddsinnbetaling av skatt for selvstendig næringsdrivende slik at disse blir lik som for vanlige ansatte — og etterskuddsbetalt basert på faktiske inntekter.

Med Venstre i en borgerlig regjering vil disse sakene være sikret prioritet. Selv om de fleste borgerlige partier er enige om flere av disse punktene, er det bare Venstre som har fokus på dem og en vilje til å prioritere dette først. Derfor er det viktig at regjeringen etter høstens valg blir Blå-grønn og ikke mørkeblå.

Eddy Robertsen2

Foto: Nora Pernille D. Bruun-Lie

Eddy Robertsen
Stortingskandidat, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**