Utbygging av Oterholtfossen – Kjør debatt!

Kommunestyremedlem Olav Lahus kjem her med sitt syn på utbygginga av Oterholtfossen. Dette er ein debatt som mange gjerne må vere med på, så kom med innspel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


En mer effektiv bruk av allerede utbygde ressurser må være hensiktsmessig. Dette er i tråd med Naturvernforbundet sitt syn, se for eksempel her. Vannkraft er i prinsippet ren solenergi via naturens naturlige kretsløp.

For å dra det store perspektivet står vi overfor en befolkningseksplosjon. Vi passerte 7 mrd. i 2011, og er på god vei mot 10 mrd. om 40 år, se figur. At dette vil kreve all den rene energien vi kan skaffe, er jeg ikke i tvil om. Med mindre Kinas “ett-barns politikk” blir sett på som et eksempel på en mulig politisk løsning, er, etter mitt syn, 40 år for kort tid til å snu denne befolkningsutviklingen. Reduksjon av vårt vestlige bruk av energi ser jeg for meg vil kreve politiske løsninger på linje med Kinas “ett-barns politikk”. La oss diskutere slike scenarier, men da må også konsekvensene for den enkelte og samfunnet synliggjøres. La oss håpe den teknoligiske utviklingen innen solcelleteknologien fortsetter slik som de siste 10 årene. Da vil dette trolig bli et reelt alternativ til dagens kullkraftverk. Internasjonal forskning har konkludert med at solenergi i praksis er den eneste reelle løsningen på verdens energihunger, se blant annet denne pressemeldingen fra Universitetet i Stavanger.

“Flere fornybare energikilder er variable. Særlig vind- og solenergi er derfor utfordrende å integrere i energisystemet. Vannkraften er den eneste fornybare kraftteknologi som både er en energikilde og et energilager, og vannkraftens store fleksibilitet (vannkraftmagasiner) kan sikre et høyt innslag av variable kilder, som regulator i et framtidig fornybart energisystem. Norsk vannkraft kan for eksempel spille en sentral rolle som regulator i et framtidig tysk 80 prosent fornybart og vesentlig vinddrevet kraftsystem.” (kilde) Dette forsker NTNU på i dag.

Olav Lahus
kommunestyremedlem V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**