Kollektivtransport

For at flest mulig skal kunne reise kollektivt, må kommuner, fylker og stat spille på lag slik at nye boligområder, butikker og arbeidsplasser plasseres nær kollektivknutepunkt og stasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Effektene av en kollektivsatsing er størst dersom denne kombineres med ulike trafikkreduserende tiltak som køprising, økte parkeringsavgifter eller økte drivstoffpriser. Venstre vil gi økonomisk belønning til byer, fylker og transportetater som når sine miljømål, men gi stor frihet til å avgjøre lokalt hvilke virkemidler de vil ta i bruk så lenge målene nås.

Venstre vil:
•Innføre skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort.
•Opprette egen post på statsbudsjettet til planlegging, investering og drift av kollektivtransport i storbyregionene gjennom storbypakker der staten tar inntil femti prosent av utgiftene.
•Øke belønningsordningen for storbyene til en milliard kroner i året, og utvide ordningen til å gjelde flere byer og byområder.
•Gi kommuner frihet til å bruke rushtidsavgift og andre trafikkbegrensende virkemidler.
•Gi kommunene insentiv til å tilrettelegge for løsninger for innfartsparkering (Park & Ride).
•Gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale kollektivtransporten.
•Bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, blant annet ved å bygge flere kollektivfelt.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**