Pensjon

Venstre mener det er viktig å sikre økonomisk trygghet for eldre, og at pensjonssystemet må være tilpasset fremtidens behov. Pensjonssystemet må gjennomgående være slik at det lønner seg å stå lenger i arbeid, og det må være samsvar mellom mulighet til opptjening av økt pensjon og aldersgrense som oppsigelsesgrunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Avtalefestet pensjon (AFP) har gått fra å være en målrettet ordning som skulle treffe sliterne i arbeidslivet til å bli en generell tilleggspensjon for fagorganiserte og arbeidstakere over 62 år som har tariffavtale. AFP gir rettigheter for drøyt halvparten av arbeidstakerne, men delfinansieres av alle arbeidstakere over statsbudsjettet med flere milliarder kroner hvert år. Dette er urettferdig og feil bruk av det offentliges penger. Dagens AFP undergraver også ideen bak pensjonsreformen om å få flere til å stå lenger i arbeid.

Venstre vil:
•La den enkelte ta med seg sine pensjonsrettigheter, uansett om man arbeider i det offentlige, i privat bedrift eller i egen virksomhet.
•Fjerne de fleste pensjonsprivilegier for særskilte sektorer og tariffområder, samtidig som skattefradrag for individuelle forsikrings- og pensjonsspareordninger økes og gjøres mest mulig like for alle.
•Avvikle særaldersgrenser i pensjonssystemet som ikke har faglige begrunnelser, og øke aldersgrensen for arbeidsgivers automatiske oppsigelsesadgang fra 70 til 75 år.
•Avvikle de statlige bidragene til avtalefestet pensjon (AFP) og gi incentiver for at folk skal jobbe lenger, og ikke kortere.
•Reformere offentlige pensjonsordninger i tråd med pensjonsreformen og endringene i private pensjonsordninger.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**