Vedtatt uttalelse fra sentralstyret: Stopp sniksentraliseringen av sykehusene

Venstre er sterkt bekymret over hvordan de rødgrønne bygger ned lokalsykehus over hele landet. Det foregår en sniksentralisering av norske sykehus uten at Stortinget har vedtatt en slik sentralisering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Venstre mener det er på tide å ta tilbake politisk styring over helsesektoren

Venstre mener det er på tide å ta tilbake politisk styring over helsesektoren
Foto: Microsoft

Det finnes ingen helhetlig plan for hvordan sykehus-Norge skal se ut, hvor mange sykehus vi skal ha og hva de skal inneholde. Lokalsykehus er et sentralt ledd i helsesektoren og utgjør en grunnleggende kvalitet i lokalsamfunnene våre. Lokalsykehusene er også svært viktig for å sikre akuttberedskap i hele landet. Venstre krever at den pågående prosessen med å tømme lokalsykehus for innhold må stanses umiddelbart. Den viktigste sikkerheten mot privatisering og klasseskiller i helsesektoren er å opprettholde kvaliteten på det offentlige helsetilbudet, ikke minst i folks nærmiljø.

Det kan selvsagt være riktig ut fra en helhetlig vurdering å gjøre endringer i sykehusstrukturen eller oppgavefordeling mellom sykehusene, men vi må sørge for at det er godt utredet grunnlag. Det vi ser i dag er at nedleggelse styres ut fra hva som gir lavest kostnader for helseforetakene isolert sett, ikke for helse-Norge eller samfunnet som helhet. De rødgrønne begrunner nedleggelsene med behovet for å øke kvaliteten på behandlingen. Men det handler nok vel så mye om Aps trang til sentralisering og om en misforstått oppfatning av at store enheter gir økonomisk besparing. Noe som har vist seg å være feil, se bare til Ahus i Oslo.

Eksemplene på hvordan spisskompetansen på godt fungerende lokalsykehus bygges ned i det skjulte, finnes mange. I Nordfjord ble dagkirurgien fjernet nesten over natten, i Bærum og på Kongsberg foregår det lignende prosesser når det gjelder akuttberedskap, fødetilbud og ortopedi. Tusenvis av sykehussenger er kuttet de senere årene, i effektivitetens navn. Uten at dette ble bestemt politisk. Norge og Tyrkia er de to landene i OECD som nå har færrest sykehussenger til rådighet. Norske pasienter har kortest gjennomsnittlig liggetid av alle OECD-land. Det skyldes ikke at vi har så effektive behandlinger, men at vi er pålagt å skrive ut pasientene så fort som over hodet mulig. Så mange som tjue prosent må legges inn igjen akutt.

Venstre stemte imot sykehusreformen som innførte helseforetakene, fordi vi fryktet at for stor avstand mellom en sentral ledelse og den enkelte sykehusavdeling vil føre til uryddige forhold og mangel på nærhet og god kontakt. Samhandlingsreformen brukes også av regjeringen som et argument for å ribbe lokalsykehus for viktige funksjoner i stedet for å ta debatten om hva et lokalsykehus skal være og hvor de bør ligge. Venstre krever nå at videre nedbygging eller nedlegging av lokalsykehus stanses før det er foretatt en uavhengig gjennomgang av konsekvensene ved de strukturendringene helseforetakene har foreslått.

Venstre mener det er på tide å ta tilbake politisk styring over helsesektoren. Derfor ønsker Venstre at Stortinget skal vedta en nasjonal helseplan som definerer sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet. Vi må definere lokalsykehusenes fremtidige rolle og innhold. Dette bidrar til klarhet, forutsigbarhet og god akuttberedskap over hele landet. Vi kan legge til rette for at lokalsykehusene avlaster universitetssykehusene ved at enkelte spesialiserte oppgaver legges ut til ulike lokalsykehus.

Videre vil Venstre flytte mer makt og flere avgjørelser fra helseforetakene ned til det enkelte sykehus, og vi vil øke andelen av rammefinansiering til helseforetakene, for å gi foretakene et mer helhetlig ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**