Åpenhet

Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati. I ytterste konsekvens vil mangel på åpenhet kunne medføre maktmisbruk og korrupsjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det skal tungtveiende grunner til for å holde informasjon skjult for offentligheten. Offentlighetsloven må derfor endres slik at adgangen til å unnta dokumenter fra offentligheten innsnevres. Det skal alltid utvises meroffentlighet dersom det ikke foreligger et reelt og saklig unntaksbehov.

Venstre mener at det er viktig med større åpenhet rundt Stortingets virksomhet, med utgangspunkt i reglene om dokumentoffentlighet i forvaltningsloven og møteoffentlighet i kommuneloven. Økt åpenhet vil bidra til at borgerne får bedre innsyn i den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag.

Offentlige data skal være lett tilgjengelige, utleveres i de formater som borgeren ber om, og ha en pris som ikke overstiger det offentliges kostnader ved å distribuere dem. Tilgangen må være lik for alle. Det skal ikke være adgang til å inngå noen former for eksklusive avtaler om utlevering av eller tilgang til slike data. Offentlige data er fellesskapets eiendom og kan kun holdes tilbake dersom det foreligger et klart juridisk hjemmelsgrunnlag for dette.

Venstre vil:
•Innføre lobbyregister på Stortinget og i regjeringen.
•Som hovedregel gjøre forvaltningens dokumenter som blir unntatt offentlighet, offentlig tilgjengelige etter fem år.
•Innføre en hovedregel om åpne komitémøter på Stortinget og sikre at høringer alltid er åpne.
•Sikre at offentlige data er lett tilgjengelige i åpne formater.
•Gi alle borgere gratis tilgang til plikt- og rettighetsinformasjon, inkludert rettsavgjørelser.

Les også:
Forbrukerpolitikk

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**