Det norske forsvaret

Sikkerhetspolitikken må ha som mål å bevare Norges suverenitet og politiske handlefrihet. Forsvaret skal være en profesjonell, responseffektiv og kostnadseffektiv organisasjon innenfor de politiske målene og økonomiske og etiske rammene Stortinget setter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Plasseringen av militære styrker og baser må skje ut fra forsvarspolitiske hensyn, internasjonale krav og nasjonale behov.

Det er fortsatt stort behov for landstyrker som også kan bidra i operasjoner i utlandet. Hærstyrkene utgjør den største andelen av slike bidrag. Venstre mener at hæren må styrkes. Vi vil blant annet bygge opp en ny kampbataljon, samtidig som Telemark bataljon og andre operative enheter skal være fullt oppsatt.

Norge må prioritere økt seilingskapasitet i nordområdene fremfor andre sjøbaserte forsvarstiltak. I dag er ubåtvåpenet nær smertegrensen hva gjelder størrelse, og en videreføring av dette våpensystemet forutsetter et høyere ambisjonsnivå. Dette bør også ses i sammenheng med en eventuell videre satsing på kystkorvettvåpenet, som etter Venstres syn må komme lenger ned på prioriteringslisten.

Kampfly er en svært fleksibel og anvendelig kapasitet i hele konfliktspekteret fra overvåking og suverenitetshevdelse i fredstid, til høyintensive stridsoperasjoner. Antall kampfly må ikke overstige det som er nødvendig for vår forsvarsevne.

Hovedutfordringen for Heimevernet er mangelen på tilstrekkelig trening. Heimevernet benyttes i for stor grad til å støtte sivile arrangementer og gjennomføring av politioppgaver.

Venstre vil:
•Omstrukturere gradssystemet, gjeninnføre flere underoffisersgrader og et spesialistkorps basert på NATO-standard.
•Sikre seilings- og overvåkingskapasitet i nordområdene.
•Styrke hæren, blant annet ved å bygge opp en ny kampbataljon.
•Øke øvingsintensiteten i Heimevernet.
•Øke forutsigbarheten for vervede gjennom lengre kontraktsforhold.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**