Digitalisering av det offentlige

Digitalisering av det offentlige tjenestetilbudet kan frigi milliardbeløp for offentlig sektor, og vil i tillegg gi bedre brukerservice ved at innbyggerne kan betjene seg selv. Venstre mener at stat og kommuner må legge til rette for en døgnåpen og digital forvaltning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen, og borgerne skal aktivt velge papirbaserte løsninger hvis de foretrekker det. Service, forenkling og personvern skal være grunnleggende for det offentliges digitale tjenester. IKT-prosjekter i staten skal så langt det lar seg gjøre lage åpne standarder som dokumenteres for allmennheten, og benytte seg av og utvikle programvare med åpen kildekode.

Kommunene må få fri tilgang til nasjonale fellesløsninger for digital kommunikasjon, slik at man unngår unødig mange investeringer i systemer som skal løse samme oppgave. Digitale tjenester er grunnleggende infrastruktur, og dermed et nasjonalt anliggende.

Venstre vil:
•Digitalisere offentlige tjenester inkludert kommunesektoren, for å tilby helhetlige og brukervennlige digitale løsninger.
•Videreføre arbeidet med nasjonale standarder for IKT-systemer tilpasset sykehusene som også kommuniserer med primærhelsetjenesten, og elektroniske pasientjournaler med gode personvernløsninger.
•Ha én nettportal for borgernes kommunikasjon med det offentlige.
•Prioritere rask fornying av IKT-systemer i de delene av statsforvaltningen som lider under gamle systemer, slik som NAV og politiet.
•Sikre en forsert utbygging av høyhastighets bredbåndsnett over hele landet.
•La små og mellomstore bedrifter slippe til i utviklingen av systemer, slik at de kan delta i anbudsrunder på likt grunnlag med de få store aktørene.
•At fri programvare alltid skal vurderes i offentlige IT-anskaffelser gjennom en dokumentert prosess.
•Bruke reelt åpne standarder både internt i offentlig sektor og i kommunikasjon og datautveksling med innbyggere og privat næringsliv.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**