Handel og næringsutvikling

Tilgang til markeder, lokalt og globalt, er viktig for at fattige land kan utvikle et bærekraftig og lønnsomt næringsliv. Venstre vil ha rettferdige, globale rammebetingelser som sikrer slik adgang og som bidrar til mangfold og bærekraftig utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Handelsbarrierer, handelsvridende subsidier og andre mekanismer som favoriserer rike land må fjernes og erstattes av et handelsregime som ivaretar utviklingslandenes interesser og hensynet til effektiv ressursutnyttelse.

Venstre vil bidra til næringsutvikling gjennom å støtte infrastrukturtiltak, nyskaping og bedriftsutvikling. Gjennom teknologioverføring og økt tilgang til fornybar energi i utviklingsland kan bistand og grønne utviklingsmekanismer gjøre det enklere for fattige land å velge mer klimavennlige utviklingsløsninger.

Venstre vil:
•Arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling.
•Ha fri import av varer fra alle lavinntektsland og lavere mellominntektsland.
•Prioritere tiltak som øker kvinners deltakelse i økonomisk virksomhet.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**