Informasjonssamfunnet

Internett skal være åpent og tilgjengelig for alle i et demokrati. Derfor må de teknologiske byggesteinene i informasjonssamfunnet i størst mulig grad være åpne standarder, formater, programvarer og programmeringsgrensesnitt.


Utviklingen bør ikke være forbeholdt store selskaper som har en fordel ved å kontrollere lukkede formater og plattformer eller ved å kunne avtale prioritert levering av data på nett. Offentlig produsert informasjon, som kart- og værdata, skal være gratis tilgjengelig.

Tilgjengelighet til kunst og kultur er et gode både for produsenter og forbrukere. Det er viktig at kulturpolitikken tilpasses de utfordringene og mulighetene ny teknologi gir. Venstre mener at ingen urettmessig skal tjene på andres åndsverk. Dagens åndsverkslov bør oppdateres for å stimulere til en levedyktig kulturproduksjon og sikre at produsenter og kulturkonsumenter fleksibelt kan utnytte ny teknologi til distribusjon, samarbeid og utveksling av kulturuttrykk. Åndsverkslovens vernetid må begrenses og loven skal ikke gjelde for privat deling av materiale mellom enkeltpersoner.

Venstre mener at mest mulig av offentlig støttet kulturproduksjon må komme et bredest mulig publikum til gode, eksempelvis gjennom større bruk av fribrukslisenser og publisering på nett.

Venstre vil:
•Lovfeste nettnøytralitet ved å sikre lik behandling av alle aktører.
•Sikre en forsert utbygging av høyhastighets bredbåndsnett.
•Intensivere arbeidet med digitalisering av materiale i offentlige og private arkiv.
•Sørge for at Datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk lov.
•Begrense nettleverandørers mulighet til å lagre og benytte informasjon om data de formidler.
•Øke ressursene til Nasjonalbiblioteket for å gjøre norske åndsverk tilgjengelige på nett for fri bruk når vernetiden utløper.
•Gjøre alle forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler fritt tilgjengelig (Open Access) umiddelbart etter publikasjon.
•Gjøre all offentlig informasjon og egnede data produsert av offentlige institusjoner tilgjengelige under fribrukslisens.
•Redusere opphavsrettens vernetid for bruk, men beholde vernetiden for kompensasjon.
•Sette i gang en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverks- og opphavsrettslovgivning både nasjonalt og internasjonalt, og tillate ikke-kommersiell fildeling.
•Fjerne forbudet i åndsverksloven mot å omgå kopisperrer (DRM) på opphavsrettsbeskyttet materiale som eies av en forbruker.

Les også:
Personvern
Digitalisering av det offentlige

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime