Likestilling og funksjonsevne

Samfunnsskapte barrierer gjør det i dag vanskelig for mange med nedsatt funksjonsevne å delta i samfunnet på lik linje med andre. Diskriminering og likestilling handler ikke bare om holdninger, men også om å fjerne fysiske hindre for deltakelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre vil arbeide for et universelt utformet samfunn som sikrer tilgjengelighet for alle. Dette er nødvendig for noen, og gjør det enklere for alle.

Forbud mot diskriminering på grunnlag av funksjonsevne er nylig blitt en del av norsk lov. I tillegg må Norge ratifisere, implementere og følge opp FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.

For å sikre tilgjengelighet for astmatikere og allergikere, er Venstres politikk for nullutslippskjøretøy og klima viktig. Sansetapgruppene må få tilpasset opplæring i egne skoler og i nærskolene. Personer med dysleksi og dyskalkuli må få rett til tilpassede hjelpemidler ved eksamener og nasjonale prøver, og arbeidssøkere og arbeidstakere som trenger det skal få tilbud om lese-, skrive- og regneopplæring.

Venstre vil:
•Innarbeide krav om universell utforming i offentlige anbud.
•Sørge for at informasjon fra det offentlige er tilgjengelig for alle, og at offentlige etater og foretak har nettsider som er universelt utformet.
•Sørge for at alle undervisningsbygg er universelt utformet innen 10 år.
•Arbeide for at minst 20 prosent av alle nye boliger skal være universelt utformet.
•Etablere en nasjonal handlingsplan for å forebygge hørselsskader og gjøre offentlige rom tilgjengelige for personer med sansetap.
•På sikt tilgjengeliggjøre alle deler av kollektivtransporten gjennom visuell informasjon.
•Sikre retten til opplæring i talespråk for barn med cochlea-implantat.
•Sikre at tilrettelagt transport (TT-ordningen) blir utformet slik at den gir mulighet til et aktivt liv.
•Lovfeste retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Les også:
Plan og bygning

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**