Personvern

Et sterkt vern om den enkeltes privatliv er avgjørende for frihet og for demokratiet. Frihet forutsetter vern mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Venstre støtter forslaget om et eget, nytt menneskerettighetskapittel i Grunnloven som skal styrke beskyttelsen av individets grunnleggende friheter, herunder personvernet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Borgerrettighetene skal vernes like godt i den digitale som i den analoge verden. Stadig mer av vår hverdag og av private og offentlige aktørers virksomhet skjer på nett og ved hjelp av elektronisk kommunikasjon. Utviklingen av nye løsninger gjør at presset mot personvernet blir stadig sterkere. Det må derfor stilles strenge krav til lagring, bruk og videreformidling av informasjon som er innhentet elektronisk, uavhengig av aktør.

Overvåking av bevegelser gjør etterforskning enklere, men må veies mot retten til reell bevegelsesfrihet. Datalagringsdirektivet kombinert med lokaliseringsteknologi i private tekniske enheter kan medføre kontinuerlig lagring av geografisk lokasjon. Både private og offentlige aktører skal ha begrenset tilgang til å benytte seg av store datamengder for å kartlegge enkeltpersoner.

Personlige opplysninger og personlige data er borgerens egen eiendom, og aktører som bruker slike data må slette disse på oppfordring, og aldri videreformidle det uten tillatelse. Alle borgere skal ha rett til å se hvilke data det offentlige har lagret om dem, og til å vite hvem som har fått tilgang og hvorfor. Helseopplysninger som brukes til forskning må være basert på samtykke, og identiteter i helseregistre må krypteres med strenge tilgangskriterier. Selvbestemmelse må være det bærende og aktive prinsipp for videre bruk av biologisk materiale og genetisk informasjon som er gitt til helsetjenesten.

Venstre vil:
•Grunnlovsfeste retten til privatliv, personvern og privat kommunikasjon.
•Fjerne EUs datalagringsdirektiv fra norsk lovverk om det blir implementert, og arbeide nasjonalt og internasjonalt for at overvåking av privat kommunikasjon forutsetter rettslig kjennelse.
•Arbeide aktivt overfor EU for å sikre at den nye personvernforordningen, som ved ikrafttredelse også vil gjelde for Norge, skal gi et høyere beskyttelsesnivå for personvern enn i dag.
•Sikre retten til å kommunisere uten overvåking, slik at telefon- og internettrafikk ikke skal kunne utleveres til politiet uten rettslig kjennelse.
•Kreve rettslig kjennelse for at politiet skal kunne ha adgang til avlytting og avgrense slike etterforskningsmetoder til alvorlige forbrytelser.
•Skjerpe inn kravet til at kameraovervåking skal være nødvendig og innføre meldeplikt til kommunen om slik overvåking, samt kreve at eventuelle opptak skal slettes etter kort tid.
•Gi kommunene anledning til å fastsette avgift for kameraovervåking.
•Stille strenge krav til sikkerhet om enkeltpersoners helseopplysninger, herunder krav om kryptering av identiteter i helseregistre, og sørge for at bare de som faktisk er involvert i behandlingen av en pasient får tilgang til journalopplysningene.
•Sikre at bruk av omsorgsteknologi bygger på prinsippet om «personvernvennlig teknologi» og etablere regelverk, rutiner og praksis som ivaretar den enkeltes individuelle hensyn.
•Begrense registrering i DNA-registeret til domfelte med rettskraftig dom på seks måneders ubetinget fengsel eller mer, og kun for relevante forbrytelser.
•Sikre strenge rammer for kontrollmyndigheters kontrollhjemler og etablere tilfredsstillende rettssikkerhetsgarantier for borgere som blir gjenstand for forvaltningskontroll.
•At internettleverandører ikke skal tillates å overvåke kundene sine, eller pålegges å sensurere informasjonen til kundene.
•Gi brukere av sosiale medier krav på innsyn i hvilke opplysninger som utleveres til tredjepart.
•Stille krav om samtykke ved videresalg eller sammenstilling av personopplysninger.
•Skjerpe reglene for nummeropplysningstjenester, slik at kun nødvendig informasjon som navn, adresse og telefonnummer kan deles.
•Arbeide overfor EU for at sikkerhetsrutinene ved flyplasser forenkles, at informasjonen lagret i PNR (Passenger Name Record) holdes til et absolutt minimum, og at passasjerinformasjon ikke deles med en tredjestat.
•Kreve anonyme passeringsløsninger til automatiske bomstasjoner.
•Beskytte retten til anonymisert bevegelsesmønster, blant annet gjennom kollektivtrafikken.
•Sikre at betaling med kontanter fortsatt skal være et alternativ.
•Arbeide for å stanse svensk overvåking, gjennom FRA-lagen, av nettrafikk mellom Norge og utlandet som går over svensk grense.
•Arbeide for transaksjonsnøytralitet, slik at ingen kan stanse digitale monetære transaksjoner uten rettslig kjennelse.
•Styrke innsynsretten i offentlig sektor slik at personopplysninger som lagres, identifiseres, eller fanges opp gjennom overvåking, for eksempel åpning av pasientjournaler, skal varsles, og der unntak kun kan gis av hensyn til rikets sikkerhet eller etterforskning.
•Gi Datatilsynet mer myndighet.
•Arbeide imot et lovforbud mot fildeling.
•Akseptere anonyme ytringer på nett.
•Lovfeste nettnøytralitet.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**