Plan og bygning

I boligbyggingen må det legges vekt på miljøvennlige valg av materialer og oppvarming. Venstre vil styrke forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til å gjøre nye boliger utslippsnøytrale og funksjonelle. Venstre vil erstatte detaljkrav med funksjonskrav der det er hensiktsmessig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Boligprosjekter må planlegges slik at det sikres gode utearealer, møteplasser og kommunikasjon med eksisterende lokalmiljø. Venstre vil prioritere gode lokale og regionale kollektivløsninger i byområder og slik redusere presset i boligmarkedet.

Venstre vil:
•Beholde miljøkrav til bygg, men forenkle ved å sette resultatmål og redusere detaljkrav.
•Gi kommunene mulighet til å ha strengere miljøkrav enn de nasjonale.
•Stille krav til universell utforming av nye, større bygningsprosjekter, men forenkle for å hindre unødvendig kostnadsdrivende effekt.
•Samordne statlige myndigheters behandling av arealplaner og sikre at eventuelle innsigelser er avveid og koordinert.
•Overføre det økonomiske ansvaret for arkeologiske utgravinger i forbindelse med utbygging fra utbyggere til staten.
•Gjennomgå alle forskrifter tilhørende plan- og bygningsloven med sikte på raskere saksbehandling, herunder å fjerne ordninger som gir kommunene motiver for å bruke lenger tid enn nødvendig på godkjenning av utbyggingsplaner.
•Redusere kravet til detaljeringsgrad i utbyggingsplaner slik at disse raskere kan tilpasses endrede rammevilkår eller konjunkturer.
•Vurdere andre tvisteløsningsordninger mellom utbyggere og berørte parter ved utbygging enn det ordinære domstolsapparatet, med sikte på raskere privatrettslige avklaringer.

Les også:
Kollektivtransport
Forbrukerpolitikk

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**