Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnets sårbarhet er blitt mer omfattende og betydelig større siden tilrådingene fra Sårbarhetsutvalget kom for 12 år siden. I en nødvendig, ny helhetlig analyse må informasjonssikkerhet stå sentralt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Offentlig virksomhet og næringslivet må stimuleres til samarbeid om å oppdage og håndtere alvorlige dataangrep.

I et åpent demokrati vil det aldri kunne utstedes garantier mot at terroranslag skal kunne skje. Men bedre trening, bedre organisering og myndiggjøring av stedlig tjenestepersonell kan sammen med kortere kommunikasjonslinjer redusere samfunnets sårbarhet. Dagens ansvar for krisehåndtering er for fragmentert og ikke godt nok forankret på høyeste nivå. Klarere ansvarslinjer vil styrke det daglige sikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer og nivåer.

I norsk beredskap er det likevel en styrke at mange ulike aktører, både offentlige, private og frivillige, er involvert og bidrar på forskjellige måter før, under og etter en hendelse. Samtidig består beredskapen i Norge blant annet av mange små enheter, som nødmeldesentraler eller brannvesen. Dette gir utfordringer for kapasitet og vedlikehold av nødvendig kompetanse, og med ulik geografisk organisering blir også god kommunikasjon utfordrende. Systemene for samvirke må bygges ut, og forventningene til samhandling tydeliggjøres.

Sentralisering av Politiets Sikkerhetstjeneste har svekket terrorforebygging og etterretning mot industrispionasje ved enhetene utenfor Oslo. Lokalkunnskap er av stor betydning i et stadig mer utfordrende trussel- og etterretningsbilde.

Venstre vil:
•Styrke og fylle Justisdepartementets og Direktoratet for samfunnsberedskap sin samordningsrolle.
•Prioritere en snarlig oppgradering av IKT-systemer i beredskapsetatene, og særlig i politiet.
•Forbedre samordningen mellom Politiet og Forsvaret.
•Vurdere en sammenslåing av Heimevernet og Sivilforsvaret for å styrke beredskapsarbeidet.
•Øke den sektorovergripende øvingsaktiviteten.
•Sette i gang organisasjonslæring i politiet for å lære av feil og for å ta lærdom av øvelser.
•Etablere en robust politihelikoptertjeneste i hovedstaden, og etablere ordninger som sikrer trygg og rask transportkapasitet i resten av landet.
•Styrke de lokale forebyggende grenene av Politiets Sikkerhetstjeneste.
•Styrke kompetansen på IKT-sikkerhet hos kontrollmyndigheter som Post- og Teletilsynet.
•Styrke sikkerheten rundt IKT-driftsanlegg og styrke den politiske kontrollen med kritisk IKT-infrastruktur.
•Få på plass et nytt nødnett så raskt som mulig, i et samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører.
•Bruke ledig frekvenskapasitet fra analog-TV til å opprette 4. generasjons mobilnett som vil gi bedre dekning over hele landet.
•Legge ny internettkabel til det europeiske fastlandet, i tillegg til den eksisterende forbindelsen via Sverige.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**