Skole og integrering

Skolen fungerer som en viktig arena for integrering. Målet er at alle elever får et godt og likeverdig utdanningstilbud uavhengig av etnisk eller sosial bakgrunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er i skolen at barn og unge skal få kunnskap både om vår historie, kultur og prinsippene det norske samfunnet bygger på. Skolen skal være tydelig i formidlingen av verdier som frihet, likeverd, likestilling, ytringsfrihet og respekt for andre. Samtidig må skolen se og ta i bruk de ressursene som ligger i å ha en internasjonal elevgruppe.

Venstre vil iverksette forsøks- og forskningsprosjekter som ser nærmere på hvordan vi kan utnytte de ressursene som ligger i å ha en mer internasjonal skole, og hvordan dette kan brukes i undervisningen og i arbeidet med å gjøre skolene mer attraktive.

Venstre vil:
•Arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
•Sørge for at skjønnsmidler til kommunene utformes slik at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever per lærer, og til å styrke leksehjelpsordningen, skolebibliotek, skolehelsetjenesten og kontakten mellom hjem og skole.
•Gi skolene mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte.
•Sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok.
•Gi flere lærere videreutdanning i flerkulturell forståelse og kommunikasjon.
•Arbeide for at religiøs overbevisning ikke hindrer barns deltakelse i ordinær undervisning.
•Iverksette stimuleringstiltak for å rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**