Utenlandsoperasjoner

Alle myndigheters grunnleggende oppgave er å beskytte sine borgere mot voldsbruk. Ingen nasjonalstat kan frasi seg denne forpliktelsen under dekke av statssuverenitet og ingen stat skal ha rett til å undertrykke sin befolkning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Når en stat bryter sine mest grunnleggende plikter er opprør rettmessig og bør støttes av det internasjonale samfunn. I ethvert tilfelle hvor myndigheters forpliktelse til å beskytte brytes vil Venstre kreve engasjement fra det internasjonale samfunnet — sivilt, økonomisk, diplomatisk eller i ytterste konsekvens militært.

Offensiv bruk av militærmakt som ikke er godkjent av FN kan kun legitimeres i tilfeller hvor en stat eller gruppe tyr til utstrakt voldsbruk mot egne borgere eller andre stater, og hvor den eneste løsningen for å stanse volden er å sette inn militærmakt. Det vil alltid være vanskelig å forutse alle konsekvensene av en intervensjon. Venstre vil derfor at man skal være restriktive med bruk av slik makt.

Der samordning av sivil og militær innsats i konfliktsituasjoner er nødvendig skal dette skje innenfor rammen av en ordnet politisk strategi med sivil ledelse og med klar avgrensing av roller mellom henholdsvis sivile og militære aktører og oppgaver.

Venstre vil:
•At militære operasjoner uten FN-mandat kun skal skje der det foregår utstrakt og uakseptabel voldsbruk mot egne borgere eller andre stater.
•At aktører som begår krigsforbrytelser må straffeforfølges gjennom Den internasjonale straffedomstolen eller spesialdomstoler.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**