Heltidsbonden er fundamentet i landbruket

På landbrukspolitisk debatt i Valdres tirsdag 13. august, lanserte Ketil Kjenseth differensiert formueskatt for landbruksnæringa. Kjenseth pekte på behovet for forutsigbare rammer og flere heltidsbønder. Slik ønsker Venstre å sikre lønnsom drift og rekruttering til næringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kjenseth kom med klare budskap og en tydelig politikk for framtidas landbruk på landbruksdebatten i Valdres. Med sin bakgrunn fra fylkesstyret i bondelaget og med gjennomførte landbruksforhandlinger i ryggen, snakket han med tyngde om landbrukets utfordringer. Venstres toppkandidat er særlig opptatt av å sikre rekrutteringen til et stadig mer spesialisert og arbeidsintensivt landbruk.

Vi må ha ei landbruksnæring med flere heltidsbønder, sa Kjenseth. Det må bli lettere for flinke hender og kloke hoder å komme inn i landbruket. Dagens forhold med opp mot 50 prosent leiejord, høy gjeldsgrad og dårlige avløserordninger fremmer ikke rekrutteringen til yrket, mente han.

Venstre vil legge til rette for mer samdrift, avvikling av odelsloven, fjerning av konsesjonsbestemmelsene, aktiv bruk av tollsatser og et strengt jordvern, sa Kjenseth. I tillegg må vi stimulere nyskaping og utbygging. En differensiert formuesskatt etter samme modell som arbeidsgiveravgiften kan være et målrettet tiltak for distriktene. Sammen med økte tilskudd til samdrift og ny teknologi, har Kjenseth god tro på at vi kan skape gode rammevilkår for heltidsbonden.

Strukturendringer vil det bli også framover. Framtidas landbruk ser ikke ut som i dag. For å rekruttere heltidsbonden må inntekta være forutsigbare og attraktiv. Venstre har derfor programfestet samme overføringsnivå til landbruket som i dag. Venstre er opptatt av jordvern og eid jord og ser med bekymring på den utviklingen som skjer på dette området blant annet i Oppland. Kjenseth pekte på nødvendigheten av større dynamikk i omsetningen av landbrukseiendommer.

Vi har for mye passivt eierskap og kapital stående på rot i skogbruket. Kokt tømmer er framtidas olje, sa en tydelig og engasjert toppkandidat. Han vil ha samdrift også inn i skogbruket, mer effektivt uttak av trevirke og mer industriell produksjon for å gi skognæringen flere bein å stå på og økt lønnsomhet. Treklyngen og Viken Skogs satsing på nye Follum kan gi stor muligheter for skogbruket i særlig Vest-Oppland og Valdres, sa Kjenseth.

På spørsmål fra salen om partienes holdning til rovdyrpolitikken svarte Kjenseth at partiet står fast på rovdyrforliket. Der slås det fast at vi skal ha rovdyr i Norge, men at vi også skal ta ut skadedyr. Det er imidlertid en stor utfordring med effektueringen av forliket, sa Kjenseth. Rovviltnemnda i Oppland har allerede i sommer gått tom for penger til skadedyruttak, og det gir ikke rom for den forvaltningen i de grønne sonene vi forutsetter i forliket. Et forlik må tas på alvor, sa han.

Kjenseth avsluttet møtet i Valdres med å gå inn på suksessen med «Mat fra Valdres» og Stølsmjølka. Valdreslandbruket har vært flinke til å holde i hevd jorda også i høgden med aktiv støling. Han trakk fram høgdelandbruket som et ekstra rammevilkår som Venstre vil se nærmere på.

Vi må ikke glemme at et aktiv landbruk er fundamentet både for bosetting og turistsatsingen i Oppland. Vi vil bruke midler fra Verdiskapingsprogrammet for mat til å gi kontantstøtte for matgründere på 200 000 kr for de som satser kortreist, økologisk og nytenkende innen mat og vil ha null moms på frukt, grønt og økologiske matvarer, avsluttet Venstres toppkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**