Hvorfor stemme Venstre?

Her er de fem viktigste sakende for 1.kandidat Torgeir Fossli og Telemark Venstre hvis vi får en stortingsplass fra høsten av!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Samferdsel:
Ferdigstillelse av InterCity til Skien innen 2025, et løft for E134 og et krafttak på veivedlikeholdet.
IC-forbindelsen med dobbeltspor for høye hastigheter, er avgjørende for å koble Grenland til et sammenhengende bo- og arbeidsområde rundt Oslo-fjorden.
Samtidig må en sikre at E134 blir den foretrukne stamveien mellom øst og vest utbygget på en måte som binder sammen hele den øvre del av fylket og kobler Kongsberg-regionen tettere opp mot den spennende utvikling som nå skjer på Telemark-siden.
Nesten alle kilometer vi kjører, kjøres på eksisterende vei. Derfor vil et krafttak på veivedlikehold være viktig for HELE Telemark.

Skole:
Venstre vil ha en storstilt satsing på kunnskap, forskning og utvikling. Venstre vil gjøre lærerutdanningen til en mastergrad, gi alle lærere rett og plikt til videreutdanning, gi lærerne mer tid til å følge opp barna, øke satsingen på entreprenørskap i skolen og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer, næringsliv og skole. Samtidig vil vi sikre solide grunnbevilgninger til Høgskolen i Telemark.
Storhetstiden i Telemark ble bygget på en unik kombinasjon av naturgitte forutsetninger, internasjonal kapital, vitenskap og ny teknologi – og vågemot. Framtidens storhet må bygges på noe nytt, ikke gamle løsninger. Svarene finnes i helt ny tenkning og helt nye modeller, i nye næringer. Disse må skapes gjennom innovasjon, kunnskaps- og kompetanseutvikling. Skole, forskning, kunnskapsutvikling og menneskelig utvikling skal stå i sentrum. Venstre i Telemark forplikter seg på et historisk løft for de unge, for kunnskapssamfunnet og for et bærekraftig Telemark.

Næring:
Venstre vil redusere skjemavelde og frigjøre tid til skapende arbeid. En satsing på gründere og forbedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende, gjøre det enklere å ansette nummer to i en bedrift, fjerne arbeidsgiveravgiften de første tre årene for foretak med færre enn fem ansatte, heve beløpsgrensene for mva-oppgaveplikt til 2 mill. kroner, gjeninnføre skattefradrag til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen, innføre et eget skattefradrag, KapitalFUNN, for bedrifter som driver aktiv knoppskyting og erstatte dagens statlige tilbud på risikolån med statlig forsterkede, private risikokapitalfond. Vi vil også satse på vår industri og gjøre den til verdens reneste ved bl.a. å realisere et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst ved NORCEM.
Norge må være i front med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle områder som har konsekvenser for klimaet og miljøet. Vi skal opprettholde velstand og velferd, og vår posisjon som energinasjon i en ny tid, uten skadelige utslipp.

Kultur:
Venstre vil øke tilskuddene til frivillige organisasjoner og dem for merverdiavgift (moms), bygge opp regionale kulturfond, gi frivillige organisasjoner momskompensasjon for bygging og vedlikehold av kulturbygg, forenkle skjemavelde i frivillig sektor, prioritere idrettsanlegg for breddeidretten og styrke kulturskolene.
Det er spesielt viktig å legge til rette for barn og unges muligheter til å engasjere seg i kultur og idrett. For Venstre er en større kultursektor og et kreativt Norge et mål i seg selv. Venstre ønsker desentralisering av makt i kultursektoren for å fremme mer mangfold og mer frihet. Venstre ønsker å gi den frivillige sektoren vekstmuligheter på frivillighetens egne vilkår.

Helse:
Venstre vil sikre at veksten i helsesektoren — økonomisk og personellmessige – skjer i kommunene, sikre en fullfinansiering av Samhandlingsreformen (i dag underfinansierer staten Telemarks kommunene betydelig), at alle som trenger det får tilpassede pleie- og omsorgstjenester, sikre Telemarks befolkning fullverdig akuttmedisinsk tilbud, deriblant etablering av base for ambulansehelikopter i Telemark, fullføre psykisk helsereformen og etablere en rusreform etter samme lest som psykiatrireformen, sikre tannhelsen gjennom å gi gratis tannlegebehandling til utsatte og inntektssvake grupper.
De fleste av oss har det bra, men noen faller utenfor. Derfor vil Venstre målrette tiltakene mot dem som trenger det mest, enten det er barn i fattige familier eller rusmisbrukere som trenger hjelp. Offentlig sektor må være så robust at velferdssamfunnet løser utfordringene innen helse, omsorg, rus, psykiatri og barnevern. Et velfungerende lokaldemokrati er forutsetning for gode og likeverdige helsetjenester. Venstre vil gi mer makt og ansvar til kommunene.

Nasjonalt så er Venstre sine hovedsaker Kunnskap, Miljø, Velferd og Verdiskaping!

Skole: Skole, forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

Miljø: Verdens forbruk av fossil energi er i ferd med å endre klimaet på jorda. Norge har et særlig ansvar for å kutte utslipp og for å utvikle nye, miljø­vennlige energiløsninger. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Miljø­vennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å ta grønne valg.

Velferd: Det er for mange historier om mennesker som ikke får nødvendige helsetjenester. Derfor må vi bedre tilbudet innen psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. Venstre vil ha et godt offentlig helsetilbud med så god kvalitet at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet.

Verdiskapning: Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst. Vi vil satse mye mer på verdiskaping og innovasjon. Venstre vil støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.

Fordi Venstre satser på skolen og er det grønne alternativet på borgerlig side samtidig som Venstre greier å kombinere nødvendige klimatiltak med innovasjon, kunnskapsbygging og næringsvennlighet bør du stemme Venstre til høstens stortingsvalg!

Torgeir Fossli

1. kandidat Torgeir Fossli
Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**