Foreldre og barn

Venstre mener den enkelte familie og forelder skal ha stor frihet til å finne løsninger som passer dem best. Men friheten må balanseres mot arbeid for likestilling og barnets behov for samvær og nærhet med både mor og far.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre mener deler av foreldrepermisjonen skal knyttes til den enkelte forelder som en ikke-overførbar, individuell rettighet. Foreldre skal selv kunne velge når og hvordan de vil ta ut sin del av foreldrepermisjonen. Mor og far skal likebehandles når det gjelder offentlige ytelser. Venstre vil opprettholde barnetrygden som en universell ordning, men vil omfordele den slik at den blir mer målrettet og rettferdig. Kontantstøtten er viktig for å gi barnefamilier økt fleksibilitet i overgangen mellom foreldrepermisjon og barnehage. Ytelsen bør kun gjelde barn mellom ett og to år for å sikre at de barna som trenger lenger tid hjemme får mulighet til det.

Lovverket for barnefordeling må være nøytralt med tanke på hvor barnet skal bo etter samlivsbrudd, og det skal ikke angi en norm for samvær. Målet må være å ha så gode familievern- og meklingsordninger at færrest mulig må ta i bruk domstolene i barnefordelingssaker. Domstolene bør stå fritt til å velge den samværsløsningen som domstolen mener er til barnets beste. Gyldige samværsavtaler skal holdes med mindre det er mistanke om at barnet blir utsatt for skade eller fare. Å hindre et barn i å ha kontakt med den andre forelderen er å frarøve barnet en grunnleggende rettighet. Offentlige ytelser, slik som barnetrygden, skal innrettes slik at den som ikke har barnet folkeregistrert hos seg, ikke blir økonomisk skadelidende.

Venstre vil:
Dele dagens foreldrepermisjon i tre like store deler, der far og mor disponerer en tredjedel hver, og der den siste tredjedelen kan fordeles fritt mellom foreldrene.
Gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten.
Omfordele barnetrygden slik at de med lav inntekt får mer barnetrygd enn i dag på bekostning av de med høy inntekt.
Sikre gode ordninger for studenter som får barn umiddelbart etter studiene, slik at denne gruppen ikke lenger faller mellom to stoler og verken får studielån eller foreldrepenger.
Innføre en ordning med foreldrepenger for studenter som får barn like etter fullført grad.
Styrke familievernkontorene.
Utrede etablering av ny familiedomstol som kan behandle alle barne-, ungdoms- og familierelaterte saker.
Gi domstolene mulighet til å kunne idømme delt bosted når det vil være til barnets beste.
Gjøre offentlige ytelser til foreldre med separat bosted uavhengig av hvor barnet er folkeregistrert, og dele ytelsene etter samvær.
Etablere ordninger som sikrer barn nødvendig rettshjelp til å fremme eventuelle klager etter barnekonvensjonen.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**