31 grunner til at Venstre skal i regjering

31 grunner til at Venstre skal i regjering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


31 grunner til at Venstre skal i regjering!
Satse på kunnskap:
1. Utvide lærerutdanningen og gjøre den femårig.
2. Innføre rett og plikt til etter- og videreutdanning for lærere.
3. Kutte byråkratiet og ansette flere yrkesgrupper i skolen, så lærerne får tid til å være lærere.
4. Øke forskningen.
5. Ha en karakterfri barneskole.

Ta grønne valg:
6. Verne Lofoten, Vesterålen og Senja.
7. Gjennomføre et grønt skatteskifte slik at det lønner seg å leve miljøvennlig.
8. Sørge for flere og bedre tog.
9. Satse stort på kollektivtransport
10. Kutte de norske utslippene med 40 prosent innen 2020.

Skape verdier:
11. Redusere skjemaveldet med 25 % i løpet av fire år, bl.a. ved å innføre minstefradrag for næringsdrivende.
12. Bedre de sosiale ordningene for næringsdrivende.
13. Sikre tilgang på kapital i oppstartfasen for gründere.
14. Omorganisere Innovasjon Norge slik at det blir mer innovasjon i hele landet.
15. Følge handlingsregelen og føre en ansvarlig økonomisk politikk.

Ha varm velferd:
16. Tenke nytt innen psykisk helse og innføre lavterskeltilbud der du kan få hjelp uten henvisning.
17. Bedre rusbehandling i alle ledd: Forebygging, akuttavrusning, behandling, skadereduksjon og ettervern.
18. Sørge for 1000 nye helsesøstre i løpet av fire år.
19. Opprette en forenklingskommisjon som reduserer helsebyråkratiet.
20. Sikre lokalsykehusene.

Redusere antallet fattige barn:
21. Differensiere barnetrygden slik at lavinntektsmottakere får mer enn de med høyere inntekt.
22. Innføre gradert betaling i barnehager og SFO slik at de med lav inntekt betaler mindre enn de med høyere inntekt.
23. Innføre statlig minstenorm for sosialhjelpssatser.
24. Gjennomføre et løft for det kommunale barnevernet.
25. Sikre en boligpolitikk som gir vanskeligstilte mulighet til å eie egen bolig på sikt.

Sette folk først:
26. Beholde pappapermen.
27. Reversere Datalagringsdirektivet og føre en mer aktiv personvernpolitikk.
28. Føre en mer human innvandrings- og asylpolitikk, spesielt for barn med lang botid i Norge.
29. Innføre stemmerett for 16-åringer. 30. Gjennomføre lokaldemokratireform med større og sterkere kommuner.
31. Endre arbeidsmiljøloven slik at det blir større fleksibilitet for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**