Hva må gjøres for miljøet?

I vår tid er det klimautfordringene som er den største nasjonale og internasjonale utfordringen, og Venstre har lenge stått på miljøets side i denne kampen. I dag er det for seint å reversere betydningen av å forhindre klimaeffektene av drivhusgassene. Det sier også forskere og analytikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karin S. Frøyd

Foto: Line Loholt

Les videre hva Karin S. Frøyd skriver:

Men det er ikke for seint å redusere skadevirkningene av det som skjer på miljøsiden. Men virkemidlene globalt må forsterkes internasjonalt og vi må ta ansvar nå. Dette er vår tids største utfordring.

Venstre har til enhver tid stått på miljøets side. Det var lite gehør å få fra andre da partiet på 70- og 80-tallet fremmet forslag om å redusere drivhusgasser for å hindre klimakatastrofe i framtiden. Venstre satt i ei regjering i 2000 som stilte kabinettspørsmål i Stortinget og gikk av fordi den sa nei til bygging av sterkt forurensende gasskraftverk. Stortingsflertallet valgte å overse miljøutfordringene.

Venstres alternative transportplan.

Det er økonomisk og teknologisk mulig å redusere klimagassutslippene raskt, men det krever politisk vilje, handlekraft og nytenkning. Venstre mener at den totale utvinningen av olje og gass ikke skal øke, men over tid reduseres. Det er ikke mulig å gå fra det ene til det andre over natten. Det er den gradvise overgangen fra det olje- og gassbaserte til det fornybare som er kriteriet for suksess.

Venstre vil at Norge skal gå fra å være en stor eksportør av fossil energi til å bli en ledende nasjon på fornybar energi, og vi har nå en gylden sjanse til å bruke noe av overskuddet fra olje- og gassvirksomheten til å få til dette. Venstre vil utnytte muligheten som ligger i grønn innovasjon og fornyelse, og bygge framtidens nye og konkurransedyktige næringsliv.

Venstre legger FNs anbefalinger om at rike land må kutte 25—40 prosent av sine klimagassutslipp innen 2020 til grunn i klimapolitikken. Norge må derfor ha som mål å redusere CO2-utslippene med 40 prosent i Norge sammenlignet med 1990 innen 2020. Dette gjør vi både gjennom kutt i ikke-kvotepliktig sektor og gjennom oppkjøp og sletting av EU-kvoter. Venstre vil innføre en klimalov for å sikre at våre klimamål blir nådd. Venstre sier ikke bare nei til å prøvebore i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi vil ha varig vern. Vi våger ikke å gamble med fiskerike havområder for å skape et oljeeventyr.

Grønn jord

Venstre vil fortsette å kjempe for miljøet, slik vi har vist mange ganger tidligere at vi gjør. Det er gjennom aktive miljøhensyn, internasjonale avtaler, satsing på fornybar energi og forskning vi kan bidra. Neste stortingsperiode må i stor grad handle om hvordan vi skal nå 2-gradersmålet og Venstre er klar for å være med å utgjøre en forskjell.

Karin S. Frøyd
3. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**