Kunnskap først

Satsing på kunnskap er en klar prioritet for Venstre. Vi fokuserer på valgfrihet og kvalitet i opplæringen og på gode lærere med mer tid til elevene. En skole med dyktige og motiverte lærere som setter eleven i sentrum — det er å sette kunnskap først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trine Skei Grande om skole og integrering på TV2

Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Venstre vil ha en god og attraktiv lærerutdanning som bidrar til økt rekruttering til yrket. Derfor foreslår vi å gjøre lærerutdanningen til en femårig mastergrad, og å stille krav om at studenter som tas opp til lærerutdanningen skal ha karakteren 4 eller bedre i basisfagene norsk og matematikk.

Å være lærer er en av de viktigste jobbene vi har i samfunnet. Å heve læreryrkets status er viktig for at flere av dem vi vil ha inn i skolen, faktisk velger å bli lærere. Skal vi ha flere gode hoder inn i skolen må vi ha et system som stimulerer lærere til å strekke seg etter fagene sine i løpet av en yrkeskarriere.

Venstre har fremmet forslag på Stortinget om å få flere med doktorgrad inn i skolen, og sikre flere karriereveier for kunnskapsarbeidere. I tillegg er rett og plikt til etter- og videreutdanning en av de viktigste satsningene for at lærerne skal få mulighet til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse.

Systematisk videreutdanning er avgjørende for at elevene skal få en relevant opplæring med lærere som har god kjennskap til hjelpemidlene som benyttes i opplæringen. De statlige bevillingene til etter- og videreutdanning øker dessverre ikke i tråd med etterspørselen.

I tillegg må læreren få tid til å være lærer. Det er ikke enkelt for lærerne å bruke nok tid på å følge opp elevene sine når de overøses av rundskriv og bestemmelser. De er lærere, ikke alt mulig annet. Derfor mener Venstre at vi må trekke inn flere yrkesgrupper inn i skolen, for å avlaste lærerne på arbeid utenom deres kjerneoppgave. At lærerne får nok tid sammen med elevene, er avgjørende for at vi skal kunne gi hver enkelt elev tilpasset og god opplæring.

Studenter, høgskole, universitet, studier

For Venstre er det viktig at alle elever blir sett i skolen og får oppleve reell tilpasset opplæring i hverdagen. En elev som trives og får utfordringer tilpasset egne forutsetninger er en motivert elev. Noen ganger kan man få inntrykk av at målet med skolen er at alle skal lære det samme — samtidig og på samme måte. Slik er ikke Venstreskolen.

Norsk skole blir ikke bedre ved enda mer sentral styring. Venstre vil ha en friere skole. Vi vil åpne opp skolen for nye tanker og arbeidsmetoder. Gode lærere og større valgfrihet i egen opplæring er svært viktig for at elevene skal oppleve en skole som er til for nettopp dem.

Venstre vil ha en sterkere satsing på skole og en ny blågrønn regjering som setter kompetanseheving høyt. Utdanning er tross alt en av de viktigste fremtidsinvesteringene Norge må ta. Vi vil ha et kraftig løft i ordningen som gir alle lærere mulighet til å gjennomføre en formell videreutdanning. Elevene fortjener faglig dyktige lærere med tid og ressurser til å se akkurat dem. Å satse på læreren er å satse på eleven. Derfor prioriterer Venstre lærerne i skolepolitikken.

Torgeir Fossli

TORGEIR FOSSLI
1. kandidat for Venstre i Telemark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**