Mer makt til lokalsykehuset!

Venstre er sterkt bekymret over hvordan de rødgrønne bygger ned lokalsykehus over hele landet. Førstekandidat for Venstre i Troms, Irene Dahl, mener lokalsykehusene er viktig i den akuttmedisinske kjeden, og sikrer trygghet hos befolkningen. Sammen med Maria Serafia Fjellstad viste et tosiders oppslag i dagens Harstad Tidende vår politikk for bedre lokalsykehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det finnes ingen helhetlig plan for norske lokalsykehus. "Gjennom de siste åtte årene ser vi hvordan tilbud tas fra lokalsykehusene, og sentraliseres — uten at dette er politisk vedtatt", sier Irene Dahl, førstekandidat for Venstre i Troms.

Venstre ønsker derfor at Stortinget skal vedta en rullerende nasjonal helseplan som definerer og konkretiserer sykehusstrukturen, behandlingstil­budet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet. Det finnes mange eksempler på hvordan spisskompetansen på godt fungerende lokalsykehus bygges ned i det skjulte. I Nordfjord ble dagkirurgien fjernet nesten over natten, i Bærum og på Kongsberg foregår det lignende prosesser når det gjelder akuttberedskap, fødetilbud og ortopedi. Tusenvis av sykehussenger er kuttet de senere årene, i effektivitetens navn; uten at dette ble bestemt politisk. Norge og Tyrkia er de to landene i OECD som nå har færrest sykehussenger til rådighet.

Venstre er videre bekymret over dagens finansieringssystem for sykehusene. "Finansieringssystemet sikrer ikke kvalitet for pasienten, og stimulerer ikke tilstrekkelig til samhandling mellom sykehus og primærhelsetjeneste," sier Maria Serafia Fjellstad, leder i Harstad Venstre. For å bøte på dette vil Venstre øke andelen av rammefinansiering til helseforetakene, for å gi foretakene et mer helhetlig ansvar og bedre incentiver til å behandle pasienter med sammensatte lidelser. I tillegg ønsker Venstre å iverksette en gradvis omfordeling av ressurser og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten

For Venstre er det gjennomgående at makt skal være nærmest mulig borgerne. Venstre stemte imot sykehusreformen som innførte helseforetakene, fordi vi fryktet at for stor avstand mellom en sentral ledelse og den enkelte sykehusavdeling vil føre til uryddige forhold og mangel på nærhet og god kontakt. "Historien har dessverre gitt oss rett", sier Maria Serafia Fjellstad. "Venstre vil derfor flytte mer makt og flere avgjørelser fra de regionale helseforetakene ned til det enkelte sykehus."

Harstad sykehus er et godt lokalsykehus, som også har gode skussmål landet over — både hva gjelder god diagnostikk og behandling, samt god utdanning av studenter og turnusleger. Venstre ønsker å fortsatt styrke lokalsykehusene og lokalsykehusenes rolle i helsevesenet. Venstre mener alle i nord skal ha et likeverdig akuttmedisinsk tilbud, og har derfor over år støttet arbeidet for etablering av helikopterbase også her i Nord-Norges mest folkerike region. Helse Nords vedtak om å etablere helikopterbase er derfor svært gledelig, men vi ser med bekymring på at man enda ikke har klart å lande lokalisasjon. Helse Nords egen rapport er entydig, med anbefaling om permanent helikopterbase lokalisert til Evenes."Vi må ha tillit til og lytte til fagfolk.", mener Irene Dahl — og understreker at Evenes som lokalisasjon bør være Helse Nords konklusjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**