Færre frafall med eleven i sentrum

I dag er frafallet i videregående en av de største utfordringene i norsk skole. Det ligger på hele 30 %. Venstre har som mål at minst 90 % skal fullføre og bestå videregående opplæring. Erfaring viser at det å gjennomføre videregående bidrar til senere yrkesdeltakelse og god helse. Venstre vil sette inn støttetiltak for elever i risikosonen mye raskere enn det gjøres i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Utformingsprosessen av støttetiltakene må avbyråkratiseres og forenkles. Kvalitet og kompetanse i rådgivningstjenesten er viktig for å bidra til å sikre at elever velger riktig opplæringsløp, fullfører og består. En bedret yrkesveiledning kan være avgjørende for å redusere frafall som følge av feilvalg. Ressurstilgangen til rådgivningstjenesten er ikke så bra. I følge Norsk rådgiverforum blir det øremerkede tilskuddet beregnet utfra en regnemodell utviklet for mange 10 år siden, lenge før Reform 94 ble gjennomført. Dette er uheldig, for elevmassen ser ganske annerledes ut i dag enn den gjorde på 80-tallet. Derfor må økonomien her styrkes.

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Mange elever slutter på skolen på grunn av faktorer som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til skolen, men som likevel påvirker skolehverdagen. Ifølge Utdanningsforbundet skyldes 21 % av frafallet psykiske problemer. Oppbygging av sosialpedagogisk veiledning er derfor nødvendig, og Venstre vil også ha 1.000 nye helsesøstre og et lavterskel psykologtilbud med statlig tilskudd i kommunehelsetjenesten.

Elevene som går på yrkesfag er særlig utsatt for å havne i frafallsstatisitikken. Dette er en av flere grunner til at Venstre vil styrke yrkesfagene. Flere ungdommer må få et realistisk møte med arbeidslivet, arbeidslivet må stimuleres til å ta inn flere lærlinger og lærekandidater, og det må sørges for at en yrkesfaglig utdanning gir studiekompetanse til flere studier. For å gi flere lærlingeplasser vil Venstre iverksette et sett av virkemidler. For det første må arbeidsgiveravgiften på lærlinger fjernes, for det andre må lærlingtilskuddet økes med 5.000 kroner per år i fire år og for det tredje må det offentlige ta sin del av ansvaret og etablere minst 1.000 flere lærlingeplasser i statlige virksomheter.

Forebygging av frafall i idrett blant ungdom - dans

Foto: AA

Venstre vil også gi elevene et undervisningsopplegg som er mer relevant for den yrkesutdanningen de har valgt. Blant annet vil vi gjøre det mulig for eleven å starte ute i bedrift og ta teorien på et senere tidspunkt. Vi vil også legge til rette for en mer praktisk opplæring i ungdomsskolen, blant annet gjennom praksisretting av undervisningsfagene og lokal frihet til å etablere valgfag. Skal vi lykkes med å redusere frafallet må vi gjøre dagens regelverk mer fleksibelt slik at det blir mulig å finne gode, lokale løsninger.

For Venstre er det viktig at alle elever "blir sett" og får oppleve reell tilpasset opplæring. En elev som trives og får utfordringer tilpasset egne forutsetninger er en motivert elev. Noen ganger kan man få inntrykk av at målet med skolen er at alle skal lære det samme — samtidig og på samme måte. Slik er ikke Venstreskolen. Vi vil åpne opp skolen for nye tanker og arbeidsmetode.

Bedre lærere og større valgfrihet i egen opplæring er svært viktig for at elevene skal oppleve en skole som er til for nettopp dem. Venstre vil ha en sterkere satsing på skole. En skole med dyktige og motiverte lærere som setter eleven i sentrum — det er å ta frafallet på alvor.

Med vennlig hilsen

Åsta Årøen
2.kandidat Hordaland Venstre

Årøen2

Foto: Mathias Fischer

Stod på trykk i Askøyværingen 6. september 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**