Au pair — kulturutveksling, ikke billig hushjelp

Internasjonal kulturutveksling er viktig, men må frakobles assosiasjonen til hushjelp. Derfor må den norske au pair-ordningen ryddes opp i og fokuset på hushjelpdelen må fjernes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Au pair

Foto: Nettavisen

Media har avdekket alvorlige brudd på au pair-ordningen, som viser at et stort flertall av au pairer i Norge jobber for mye. I tillegg lever mange under slavelignende forhold hvor de fratas sin frihet og utsettes for seksuelle overgrep. Dette er uakseptabelt og ordningen må øyeblikkelig gjennomgås og vurdert endret.

Det er et faktum at mange som benytter seg av au pair-ordningen egentlig er arbeidsinnvandrere. Det er voksne, fattige kvinner med familie i hjemlandet, som kommer til Norge for å arbeide som hushjelp og barnepasser. Andelen som er i Norge på ren kulturutveksling er liten. I den forbindelse er det kommet inn flere forslag for å styrke rettighetene til dem som jobber som au pair.

Fra det juridiske miljø er det kommet krav om at au pairer må få arbeidstagerrettigheter på linje med andre arbeidere i Norge. Dette er ikke uproblematisk, fordi det fører til en automatisk anerkjennelse av at en au pair er en arbeidsinnvandrer som kommer for å jobbe. Norges Venstrekvinnelag mener arbeidsinnvandring skal skje gjennom en forutsigbar og åpen prosess, hvor alle som ønsker å jobbe i Norge blir behandlet på samme måte. Au pair-ordningen bør ikke være en del av denne prosessen.

Au pair-ordningen er kulturutveksling, og Norge bør jobbe for å styrke denne delen. For at målet om kulturutveksling igjen skal komme i fokus bør man se på tiltak som færre timers "arbeidskrav" for au pairen i hjemmet, kortere oppholdstid i Norge, krav om samlinger for au pairer underveis, rapportering eller andre tiltak som knytter au pairen til andre au pairer og storsamfunnet. Familien bør ikke være eneste møteplass for au pairer i Norge.

Norges Venstrekvinnelag ønsker en fortsettelse av au pair ordningen, men hovedfokuset skal tilbake til kulturutveksling og forventning om en billig hushjelp må komme i skyggen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**