Nei til reservasjonsrett

Å søke om abort kan være både vanskelig og stigmatiserende. Reservasjonsrett utøvd på et fastlegekontor innebærer risikoen om nettopp moralisering og stigmatisering av en gruppe mennesker som er i en sårbar og svak posisjon samt at det kan føre til en undergravelse av abortloven. Norges Venstrekvinnelag mener derfor at hele prosedyren knyttet til abort skal skje på sykehusene, jfr abortloven § 14.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Min kropp

Foto: Ukjent

Venstrekvinnelaget mener at Regjeringens løsning for fastlegereservasjon ikke kommer til å fungere. Det at kvinner er nødt til å informere seg på forhånd om deres fastlege reserverer seg mot å henvise abortsøkende til sykehus er en unødvendig tilleggsbyrde i en vanskelig situasjon. I mange småkommuner i Norge eksisterer bare én fastlege. Det å måtte lete etter en annen lege som kan henvise kvinnen til en institusjon som utfører abort er uholdbar i Norge anno 2013. Også i store byer er det slik at det er få leger som har ledig plass på listene sine hvilket betyr at man ikke bare kan velge og vrake i fastleger.

Venstre har gått imot reservasjonsrett og Venstrekvinnelaget er av den oppfatning at alle kvinneklinikker, fødeavdelinger og gynekologiske avdelinger burde ta imot abortsøkende direkte slik det også er nedfelt i abortlovens paragraf § 14. «Regionale helseforetak skal organisere sykehustjenesten slik at kvinnen innen helseregionen til enhver tid kan få utført svangerskapsavbrudd, jf. lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a. Ved organiseringen skal det tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved slike inngrep.»

For Venstre er det viktig at menneskene settes foran systemer. Dagens ordning med en førstelinjetjenest som skal henvise til sykehus eller gynekologisk poliklinikk kan bli en utfordring i famtiden hvis reservasjonsmuligheten for fastleger blir vedtatt. Det å informere og henvise abortsøkende kvinner til sykehus der det utføres abort er bare én av fastlegenes mange oppgaver. Ved å overføre denne oppgaven til institusjoner som utfører inngrepene finner man en løsning som gagner alle berørte parter, i tillegg til å frigjøre tid og ressurser til en ellers travel fastlegehverdag.

Det er lovfestet at kvinner som ønsker abort kan ta direkte kontakt med sykehus eller institusjon som er godkjent for å utføre svangerskapsavbrudd, men mange kvinner vet ikke om denne muligheten. Det har druknet i debatten om reservasjonsrett. De fleste sykehus har direkte mottak allerede i dag, noe som burde bli vanlig praksis over hele landet i overskuelig framtid. Dette kan også ha en tidsbesparende effekt som fører til at inngrepet blir raskere gjennomført fordi et unødvendig mellomledd faller bort. På den måten vises det både nødvendig respekt overfor abortsøkende kvinner, men også overfor fastleger som opplever et etisk dilemma ved å henvise kvinner til abort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**