Uttalelse: Norge må sikre digitalt personvern over grensene

Edvard Snowdens avsløringer av NSAs massive overvåking og innsamling av personopplysninger om utenlandske borgere fra datalagre i USA og tele- og datatrafikk i andre land, har avdekket krenkelser av personvernet i et omfang uten sidestykke, sier Venstres sentralstyre i denne uttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vedtatt uttalelse fra Venstres sentralstyre 11. november 2013.

 Kommunikasjon over internett og annen datatrafikk er i prinsippet grenseløs.

Kommunikasjon over internett og annen datatrafikk er i prinsippet grenseløs.
Foto: Dagbladet

Edvard Snowdens avsløringer av NSAs massive overvåking og innsamling av personopplysninger om utenlandske borgere fra datalagre i USA og tele- og datatrafikk i andre land, har avdekket krenkelser av personvernet i et omfang uten sidestykke. Venstres sentralstyre er dypt bekymret over den uhemmede informasjonsgrådighet og manglende respekt for personvern som synes å karakterisere denne delen av NSAs virksomhet. I ethvert demokratisk land har borgere som utsettes for overvåking rettigheter etter loven. Når en annen stat overvåker et annet lands borgere, er det ikke på samme måte mulig å hevde sine rettigheter.

Venstre erkjenner behovet for etterretning for å forebygge terror og ivareta sikkerhet og andre vitale nasjonale interesser. Men slik virksomhet må alltid være transparent forankret i lov og styres etter de begrensninger som den europeiske menneskerettighetskonvensjonen setter for inngrep i personvernet (EMK artikkel 8). Tiltakene skal være nødvendige og stå i et rimelig forhold til trusselen som søkes avverget.

Kommunikasjon over internett og annen datatrafikk er i prinsippet grenseløs. Venstre mener at regjeringen må jobbe aktivt for å ivareta Norges interesser i EUs arbeid med å opprette et europeisk Datatilsyn. Kommisjonens forslag om å erstatte Artikkel 29-gruppen med European Data Protection Board (EDPS) er et riktig grep for å sikre samarbeid og konsistens. Et krav fra norsk side bør være at norske personvernmyndigheter blir representert med fulle rettigheter i EDPS. Slik forslaget nå foreligger, er det bare tilsynsmyndighetene i medlemslandene som skal være representert.

Venstre ber regjeringen:
• Støtte initiativet fra Tyskland og Brasil om at det utarbeides og vedtas en FN-resolusjon som ber om tiltak for et bedre personvern i digital kommunikasjon.
• Ta opp NSAs virksomhet direkte med USA og kreve slutt på massiv overvåking som klart bryter med forutsetningene om nødvendighet og proporsjonalitet.
• Arbeide internasjonalt for at det etableres internasjonale ordninger som bidrar til at de grunnleggende personvernrettighetene respekteres i våre samarbeidsland.
• Klargjøre om Norge bidrar til eller mottar informasjon fra masseinnsamling av opplysninger.
• Ta initiativ til at i det i Norge tilbys sikker sending og lagring av e-post og andre elektroniske meldinger, slik tyske datakomselskaper har tilbudt i sitt land.
• Nedsette en hurtigarbeidende kommisjon for å kartlegge de personvernmessige konsekvensene av nordmenns stadig mer omfattende nettbruk. Hva registreres, hvem registrerer, hvem har tilgang til informasjonen og hvilke valgfrihet har den enkelte borger?
• Jobbe for at norske personvernmyndigheter blir representert med fulle rettigheter i et nytt europeisk Datatilsyn.
• Forsere arbeidet for at digitale borgerrettigheter blir del av grunnloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**