Vegvesenet anbefaler fastlandsforbindelse gjennom naturreservat

I det anbefalte konseptet er det lagt inn en fastlandsforbindelse inn i og gjennom et naturreservat, som er vernet etter Ramsarkonvensjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Statens vegvesen la 11.11.13 kl 11:11 fram Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tønsbergregionen. I det anbefalte konseptet er det lagt inn en fastlandsforbindelse inn i og gjennom et naturreservat, som er vernet etter Ramsarkonvensjonen.

Konseptvalgutredningen kan du laste ned her:
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen

Som det fremgår av de to kartutsnittene som er gjengitt under, ser vi at vegen er foreslått inn i randsonen av naturreservatet. Nøtterøy Venstre mener at denne løsningen ikke er å anbefale.

Naturreservat

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Korten

Foto: Statens vegvesen

Nøtterøy Venstre mener løsningene som skal velges, bør utformes slik at de avlaster allerede belastede områder for gjennomgangstrafikk, og reduserer langdistansetransporten i størst mulig grad. Den nye fastlandsforbindelsen til øyene må utformes slik at trafikken loses utenom sentrumsområdene, og gjør vegen til Stokke og sør- og midtfylket for øvrig kortere. Dessuten må værneområder ikke berøres.

Vi ønsker en ny bruforbindelse som vil gjøre vegen kortere, og som vil være tilgjengelig for myke trafikkanter og kunne lede trafikken utenom sentrumsområdene. Dessuten ønsker vi en løsning som legger til rette for en bussring, som binder hele Tønsbergregionen sammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**