Snur om åpenhet i kontrollutvalget

Kommunestyret vedtok 17.09 Venstres forslag om enklere tilgang til sakspapirer fra kontrollutvalget. Sakspapirer skal nå legges ut på hjemmesiden, bestemte kommunestyret. Rådmannen mener dette blir for vanskelig, og ber kommunestyret gjøre om vedtaket. Formannskapet er enig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi jublet over det enstemmige gjennomslaget for åpenhet i kommunens kontrollutvalg som Venstre fikk til i kommunestyret 17.september. Men vi jublet for tidlig, viser sakspapirene til dagens møte i kommunestyret (se referatsak 11, nest siste sak på sakslisten).

Kommunens elektroniske møtekalender
ligger på kommunens hjemmeside. Der står alle utvalgene i kommunen (både nåværende og tidligere) listet opp, med møtedatoer for året. Når du klikker på en møtedato finner du både innkallelse, saksliste, sakspapirer – og når møtet har vært avholdt også møtereferatet. En enkel og grei ordning, som gjør det lett for alle, både publikum og media, å lese sakspapirer og møtereferater.

Man skulle tro det ville være like enkelt å legge ut sakspapirer og referater fra kontrollutvalget. Men dengang ei. Venstre har tidligere påpekt at kommunestyret får seg forelagt møtereferater fra møter som ikke står i kommunens elektroniske møtekalender. Sist det skjedde, var i kommunestyret 17.september. Da ble kommunestyret bedt om å godkjenne protokollen fra nok et “hemmelig” møte; et møte som fant sted 17.juni – selv om møtedatoen var utelatt fra kommunens møtekalender.

Kanskje var det derfor kommunestyret enstemmig vedtok Venstres forslag «.. skal være tilgjengelig for allmennheten, på kommunens hjemmeside på den elektroniske møtekalenderen under fanen Kontrollutvalget

Åpenheten som ble borte
Det finnes et felles sekretariat for kontrollutvalgene på Øvre Romerike, ROKUS, som har en egen nettside.
Ifølge møteplanen for kontrollutvalg på Øvre Romerike skulle det 28.10 være møte i kontrollutvalget i Eidsvoll. Men etter kommunuestyrevedtaket 17.september ble kontrollutvalget fjernet fra oversikten på kommunens elektroniske møtekalender, og på ROKUS-siden lå ingen saksliste for dette møtet. Venstre gjorde en henvendelse til politisk sekretariat i kommunen, som ikke kunne svare på om det skulle være møte på denne datoen. Det viste seg til slutt at møtet var avlyst. Selv om det ikke stod noe sted.

Rådmannen vil gjøre om åpenhetsvedtaket
I forbindelse med dagens kommunestyremøte har rådmannen fremmet en referatsak (nr 11/13), om konsekvensene av åpenhetsvedtaket 17.september. Rådmannen skriver i saksdokumentet til saken:

“Romerike Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) har sekretariatsansvar for kontrollutvalget. ROKUS produserer både møtekalender, saksframlegg, innkallinger og protokoller, og gjør også disse tilgjengelig på sine nettsider www.rokus.no fortløpende for alle kontrollutvalgene i ROKUS. Politisk sekretariat i Eidsvoll kommune og i de
øvrige deltakerkommunene er ikke involvert i denne prosessen. Endringer og rettinger i publiserte dokumenter skal gjøres av ROKUS. Det er også ROKUS som oppdaterer møtekalenderen på sine nettsider. Det er ingen kobling mellom saksbehandlingssystemene til ROKUS og Eidsvoll kommune. Det er heller ingen kobling mellom
ROKUS’ og kommunens nettsider bortsett fra en opprettet link til ROKUS.”

Rådmannen mener det på grunn av manglende kobling mellom ROKUS og kommunes politiske sekretariat blir for vanskelig å gjennomføre det enstemmige kommunestyrevedtaket (se over). Rådmannen foreslår derfor at “det lages en tydeligere link til ROKUS fra kommunens nettside og at informasjonen forbedres. Rådmannen foreslår at det ryddes i presentasjonen”.

Denne saken ble behandlet av formannskapet 08.oktober, og formannskapet gav sin enstemmige tilslutning til rådmannens forslag.

Les våre artikler om kontrollutvalgets liv og virke her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**