Årsmøte i Eidsvoll Venstre

Årsmøtet i Eidsvoll Venstre finner sted torsdag 28.november fra kl. 1830, på Nye Nebbenes (nordgående). Etter et begivenhetsrikt og suksessfylt år skal årsmøtet stake ut kursen frem mot kommunevalget i 2015. Det skal velges styre, programkomite, nominasjonskomite. Les årsmøteinnkallelsen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra: Styret i Eidsvoll Venstre

Til: Medlemmer i Eidsvoll Venstre
Kopi: Akershus Venstre, Venstres hovedorganisasjon, stortingsrepresentant Abid Q. Raja

Eidsvoll, 14.11 2013

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I EIDSVOLL VENSTRE

Tid: Torsdag 28.november kl. 1830
Sted: Nye Nebbenes (nordgående)

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

ÅM sak 09/13 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

09.01. Innstilling: Innkallelsen er utsendt innen vedtektsfastsatt frist, og godkjennes.
09.02. Innstilling: Forslaget til dagsorden godkjennes (evt. med vedtatte endringer foreslått under dette punkt på dagsorden).

ÅM sak 10/13 Valg av møtefunksjonærer

10.01. Valg av møteleder.
10.02. Valg av referent.
10.03. Valg av tellekorps.
10.04. Valg av 2 protokollunderskrivere.

ÅM sak 11/13 Åpning av møtet v/leder i Eidsvoll Venstre, Kjersti Almåsvold

ÅM sak 12/13. Presentasjon av styrets og de folkevalgtes årsberetning, samt valgkamprapport.

12.01. Presentasjon av styrets årsberetning v/leder Kjersti Almåsvold
12.02. Presentasjon av de folkevalgtes arbeid, v/kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug.
12.02. Spørsmål og debatt om årsberetningene.
12.02. Vedtak. Innstilling: Årsmøtet tar styrets og de folkevalgtes årsberetning til orientering.

ÅM sak 13/13. Regnskap og revisjonsberetning

13.01. Presentasjon av styrets regnskap.
13.02. Presentasjon av revisjonsberetning.
13.03. Spørsmål.
13.04: Vedtak. Innstilling: Se revisjonsberetningen.

ÅM sak 14/13. Diskutere og vedta retningslinjer for lokallagets virksomhet.

14.01. Innledning.
14.02. Debatt, og fremsettelse av evt. forslag til uttalelser til media og til andre organer i partiet.
14.03. Vedtak.

ÅM sak 15/13. Valg av styre, årsmøtedelegater, revisor, valgkomite, programkomite, nominasjonskomite, samt varadelegater til fylkesårsmøtet

15.01. Presentasjon av valgkomiteens innstilling.
15.02. Valg av styre.
15.02.01. Valg av leder.
15.02.02. Valg av nestleder.
15.02.03. Vedtak om antall styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling.
15.02.04. Valg av styremedlemmer.
15.02.05. Vedtak om antall varamedlemmer. Valgkomiteens innstilling.
15.02.06. Valg av varamedlemmer.
15.03. Valg av revisor.
15.04. Valg av delegater til fylkesårsmøtet
15.05. Valg av varadelegater til Eidsvolls delegater til fylkesårsmøtet.
15.06. Valg av valgkomite. Forslag fremmes på årsmøtet.
15.07. Valg av nominasjonskomite for kommunevalglisten 2015.
15.08. Valg av programkomite for kommunevalgprogrammet 2015 — 2019.
Styrets innstilling: Styret og kommunestyregruppen utgjør programkomiteen.

ÅM sak 16/13. Avslutning av årsmøte

16.01. Avslutning, ved Eidsvoll Venstres leder.

Vel møtt!

Kjersti Almåsvold,
Leder Eidsvoll Venstre

Du kan lese om forrige ordinære årsmøte her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**