Kraftig jernbanesatsing og grønnere profil

Venstre er spesielt fornøyd med en tydeligere miljøprofil og sosial profil, i tillegg til viktige løft for næringsliv og kunnskap. – Mest fornøyd er jeg med den store satsingen på tog. Vi har fått inn 650 millioner ekstra, i tillegg til den økningen på 100 millioner som regjeringen la opp til. Det vil være kjempeviktig for økt fremkommelighet og hyppighet, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Last ned: Budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.

 Etter budsjettforhandlinger hele uken, la Høyre, Frp, Venstre og KrF fram sin enigheten om statsbudsjette for 2014 fredag 15. november.

Etter budsjettforhandlinger hele uken, la Høyre, Frp, Venstre og KrF fram sin enigheten om statsbudsjette for 2014 fredag 15. november.
Foto: Steinar Haugsvær

Kraftig jernbanesatsing
– Vi har gjennom åtte rødgrønne år sett et økende vedlikeholdsetterslep i jernbanen. Her er dagens budsjettforlik viktig. Vi har fått inn 650 millioner ekstra, i tillegg til den økningen på 100 millioner som regjeringen la opp til. Det vil være kjempeviktig for at togene går når de skal her i landet, og et av de viktigste miljøgrepene vi kan ta, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Hun påpeker at det også er lagt inn 100 millioner kr. til planlegging av InterCity-strekninger.

 - Vi har fått inn 650 millioner ekstra, i tillegg til den økningen på 100 millioner som regjeringen la opp til. Det vil være kjempeviktig for at togene går når de skal her i landet, sier Skei Grande.

– Vi har fått inn 650 millioner ekstra, i tillegg til den økningen på 100 millioner som regjeringen la opp til. Det vil være kjempeviktig for at togene går når de skal her i landet, sier Skei Grande.
Foto: Steinar Haugsvær

Et grønnere budsjett
Venstre har også fått gjennomslag for en endring av skattesystemet i grønnere retning. Det innebærer at skatter og avgifter på miljøforurensende aktivitet øker med om lag én milliard kroner i forhold til hva Høyre og Frp hadde lagt opp til i sitt budsjettforslag.

– I tillegg har regjeringen varslet at de — etter initiativ fra Venstre — vil sette ned en grønn skattekommisjon som skal se på hvordan man kan miljø- og klimaoptimalisere det norske skatte- og avgiftssystemet, påpeker Skei Grande.

Budsjettavtalen innebærer også enda bedre vilkår for el-biler ved at leasing av el-bil og kjøp/bytte av batterier fritas for moms, kombinert med at Transnova som bygger ut infrastruktur for el-biler styrkes med 40 mill. kroner.

Les NRK.no: Slik har KrF og Venstre endret budsjettet
Les også: Venstres alternative budsjettforslag lagt frem: Et budsjett for skole, miljø og fattige barn

Sosial profil
Venstre mener også budsjettet har fått en mer sosial profil med økt satsing på bl.a. bistand, ressurskrevende tjenester, tilskudd til oppfølging av mindreårige asylsøkere økte tilskudd til rus og psykiatri og gjeninnføring av tilskudd til frivillige organisasjoner som tilbyr rimelig overnatting og andre humanitære tiltak overfor bostedsløse. Dette ble fjernet i Stoltenberg-regjeringens budsjettframlegg.

– Jeg er spesielt glad for at vi har fått inn igjen 10 millioner til de aller svakeste, de som ligger ute i hovedstaden og andre byer. Det skaper trygghet, også for dem som har en bolig. Dette er ikke et stort beløp, men jeg vil ta det med fordi det er noe jeg personlig har vært sterkt engasjert i, sier partilederen.

– Vi er også fornøyd med en rekke andre gjennomslag som reversering av foreslått kutt på kulturfeltet, videreføre tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og gjennomslag for Venstres forslag om å etablere et eget norsk Regelråd for å kutte uheldig byråkrati for næringslivet (etter svensk suksessmodell).

Studiefinansiering
En av de virkelig vanskelige sakene i sluttfasen var 11 måneders studiestøtte.

– Vi kjempet til siste slutt, men vi kom ikke helt i mål med konkrete bevilgninger i budsjettet for neste år. Likevel er vi fornøyd med at vi har fått regjeringen til å forplikte seg til å legge frem en plan både for en økning av studiestøtten og ikke minst studiestøttens lengde. Dette kommer til å være et av de områdene Venstre kommer til å prioritere høyest i de kommende budsjettbehandlingene.

– Ifølge avtalen skal regjeringen som et ledd i denne prosessen utrede studentenes levekårssituasjon med sikte på å realisere heltidsstudenten, og det er en klar forutsetning at studentenes organisasjoner skal involveres i dette arbeidet. Jeg kan love at Venstre kommer å henge tett på regjeringspartiene for at dette reelt følges opp, understreker Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**