Budsjettvedtaket for 2014

Venstre er veldig fornøyd med at styringspartiene er enige om satsing på blant andre våre viktige saker som skole, kultur og miljø. Saken er oppdatert pr 9. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kultur, teater

Foto: Microsoft

– Jeg er veldig godt fornøyd med satsingen på Parkteatret som regional scene, sier Sindre W. Mork, Venstres gruppeleder i bystyret og utvalgsleder for skole, oppvekst og kultur.
Parkteatret får 3,5 mill allerede fra 2014 og målet er fortsatt å bygge en regional scene hvor Parkteatret inngår. Prosjektet skal være ferdig utarbeidet i 2014.

Bibliotek

Foto: Microsoft

Arbeidet med Kulturplanen skal gjøres ferdig i 2014.

Prioriteringene i bibliotekplanen blir fulgt opp gjennom økte midler til å styrke bok- og mediebudsjettet slik at det i løpet av planperioden kommer opp på landsgjennomsnittet.

Elevbetalingen i Kulturskolen vil fortsatt ligge en del under nabokommunene.

Forebygging av frafall i idrett blant ungdom - dans

Foto: AA

Innen idrettsområdet blir kunstgressprosjektet på Bellevue ferdigstilt i 2014. Skøyte-SFO i ishallen får støtte og det gis penger til innkjøp av ny løypemaskin i Mossemarka.
Disposisjonsposten til kulturtiltak øker fra årets 820’ til 1 mill og videre opp til 1,2 mill i 2015 (med noen bindinger, ref tallbudsjettet).
Aktivitetsstøtten til barn og unge i lag og foreninger øker fra årets 1,1 mill til 1,7 mill.

Skole

Foto: Norgesfoto

Den strategiske skoleplanen skal ferdigstilles første halvår 2014. I skolen følges ellers IKT-planen opp med investeringer på 2,5 mill til elevmaskiner og digitale tavler, samt varmeanlegg på Melløs og personalrom på Verket.

Det legges inn penger til å tilpasse Soliestua til barnehage som vil gi flere plasser til høsten 2014.

Dagsentertilbudet for mennesker med psykiske lidelser opprettholdes og bofellesskap for demente skal stå ferdig i 2018.

På miljøområdet iverksettes tre lokale tiltak og administrasjonen pålegges å følge opp nasjonale midler for støtte til innbyggere som gjennomfører Enøk-tiltak i egen bolig.

– Totalt sett er Venstres prioriterte satsinger godt ivaretatt i et stramt budsjett. Vi har vært nøkterne og hatt en god tone i forhandlingene med styringspartiene. Venstre er rimelig fornøyd med resultatet, sier Mork.

Endringer i tallbudsjettet 2014-1017

Verbalforslag til budsjettet 2014
(inkludert et fellesforslag fra V og KrF om å bosette flere flyktninger)

Forslaget ble som ventet vedtatt i bystyret, men fellesforslaget om flyktninger fra V/KrF ble stemt ned av H/FrP med 20 mot 19 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**