Offentlig sektor – behov for fornyelse

I dag ble budsjettet under Kommunal – og forvaltningskomiteen behandlet i Stortinget. – Venstre er opptatt av at et godt samspill mellom privat sektor og offentlig sektor legger til rette for å bygge kompetanse, levere tjenestetilbud og sikre verdiskapning, poengterte Andre Skjelstad, medlem av kommunal og forvaltningskomiteen for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Økt samspill for bedre tjenester
Det offentlige er helt avhengig av verdiskaping i det private næringsliv. Like klart er det at næringslivet er avhengig av en velfungerende offentlig sektor.

– Det ytes stor innsats i offentlig sektor, som vi alle er avhengige av, men systemet må reformeres for å få bedre tjenester for borgerne. Å ta i bruk ny teknologi i offentlig sektor er en del av dette. Bedre samordning mellom forvaltningsnivå og forenkling er en annen, sa Skjelstad.

Stortinget, stortingssalen

Foto: © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as

– Vi må utfordre offentlig sektor til å konkurrere mer, både med seg selv og med andre. Vi har et potensial i frivillig sektor, som ofte har et idealistisk mål og engasjement som mobiliserer til innsats, sa Skjelstad.

Elektroniske løsninger i offentlig sektor
Venstre mener det er en stor utfordring at offentlig sektor stadig blir større og mer omfattende, og at den statlige kontrollen og de statlige oppgavene stadig blir flere.

– Den offentlige forvaltningen, som er en stor kunde og bestiller, kan bidra til en konkurranse som skjerper og utvikler norske tjenester, produsenter og leverandører. En må legge til rette for mer omfattende bruk av elektronisk handel, også innenfor det offentlige, sa Skjelstad.

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

– I løpet av neste stortingsperiode bør minst halvparten av alle offentlige innkjøp gjøres elektronisk og ressursene frigjøres til å yte bedre tjenester i stat, kommuner og fylker, sa Skjelstad.

Representanten trakk også frem ansvaret det offentlige ha for å tilrettelegge for at personer som har nedsatt funksjons- eller arbeidsevne, kan delta i yrkeslivet og peker på at offentlig sektor må være langt mer ambisiøs på dette området enn det som er tilfellet i dag.

Les hele innlegget til Andre Skjelstad i debatten, replikkordskiftene og Trine Skei Grandes innlegg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**