Video: Et gjenkjennelig Venstre

Landstyremøte i Venstres: – Venstre har vært i kjernen for hendelsene i norsk politikk. Velgerne har gitt oss makt og vi har forvaltet den på den måten vi tror gagner Norge best, sa Trine Skei Grande i sin tale til Venstres Landstyre i dag. Hun startet talen med å minnes Nelson Mandela.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Video: Trine Skei Grande til Landsstyret lørdag 7. desember:
Video: Video for Web

Nelson Mandela var et stort politisk forbilde for Trine Skei Grande, og hun brukte innledningen i dagens tale til Venstres Landstyre til å minnes Mandela.

– Et ikon, en politisk far, et forbilde, en mann med mot, prinsipper og udiskutabel integritet er borte, sa Grande, og mintes både personen og verdenslederen Mandela.

Den nye stortingsgruppa har laget et eget alternativt budsjett, som viser hvordan et Venstrebudsjett skal være. Det er et budsjett Venstres tillitsvalgte og velgere kjente godt igjen.

 Klimautfordringene var et av flere momenter i Skei Grandes tale til landsstyret. - Vi forventer at vi får bli med når Regjeringen skal konkretisere hva et forsterket klimaforlik betyr.

Klimautfordringene var et av flere momenter i Skei Grandes tale til landsstyret. – Vi forventer at vi får bli med når Regjeringen skal konkretisere hva et forsterket klimaforlik betyr.
Foto: Naomi I. Røkkum

Vi prioriterte de områdene som er viktige for Norge:
– et Venstre som løfter folk ut av fattigdom
– et Venstre som stimulerer det nyskapende næringslivet og motvirker todeling av økonomien
– et Venstre som prioriterer miljø- og klimapolitikken — og viser konkret hvordan vi innfører et grønt skatteskifte

– Vi lagde et budsjett der vi viste forskjellene både til et rødgrønt budsjett og til de blå. Og på en del av de sakene som Venstre løftet høyt i vårt budsjett er det dessverre små forskjeller på om statsministeren het Solberg eller Stoltenberg, mens det er ingen tvil om at Solberg-regjeringens er en del hakk bedre på skole, utdanning og forskning.

Klimautfordringer
Grande mener ingen av budsjettalternativene til de andre møter de to store utfordringene vi står overfor: En menneskeskapt miljø- og klimautfordring og en tiltagende todeling av norsk økonomi og norsk næringsliv.

– På tordag ble Stavanger sentrum stengt av for første gang pga været, og bare for noen uker siden ramma store stormer Trøndelag og Nord-Norge. I Nord-Trøndelag var flere kommuner uten strøm i flere dager.
Men enda verre var det når Tyfonen rammet Filippinene for noen uker siden. Naturens enorme krefter gjør oss små, men også enormt skamfulle når vi tenker på at det er våre utslipp, vår fossile velferd og vår manglende innovasjon som skrur vinnstyrken på maks når den feier over de fattige menneskene som bor i tropeområder, sa Grande.

Igjen er det de fattigste og de mest utsatte som må betale prisen for det ekstremværet som klimaendringene legger grunnlaget for.

– Må virkelig mennesket føle på kroppen hvor små vi er før vi forstår hvilket ansvar vi bærer, spurte Grande retorisk.

For to uker siden var Ola Elvestuen i Warszawa på klimatoppmøtet. Det var ikke veldig oppløftene. Det som ble klart var at vi må bare begynne å jobbe. En internasjonal avtale klarer ikke bære denne jobbene alene.

– Vi forventer at vi får bli med når Regjeringen skal konkretisere hva et forsterket klimaforlik betyr. Og vi forventer å bli tatt med når vi nå skal melde tilbake internasjonalt hvilke mål Norge skal sette seg for egne kutt. Og her hjelper ikke Stoltenbergs prokura, nå skal vi lage en konkret plan Erna for hvordan Norge kan nå store mål på klimaområdet, sa Grande.

Venstres nøkkelrolle
Vi har forventninger til Regjeringa — like store forventninger som vi har til oss selv. Vi har framforhandlet en budsjettavtale der vi fikk gjort noen viktige endringer.

– Med tanke på at regjeringen endret på om lag 4 mrd. kroner i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag er det å få endre på over 2 mrd. kroner på fire dager helt ok, sa Grande.

– Vi har imidlertid forventninger om langt større gjennomslag ved neste budsjettbehandling — og vi har forventninger om at regjeringen i mye større grad vil følge opp samarbeidsavtalen i det som blir deres første ordentlige budsjett, sa Grande.

Budsjettforventninger
Det budsjettarbeidet starter regjeringen med rett etter nyttår. Grande benyttet denne anledning til å komme med 10 forventninger til budsjettet fra Venstre.

– Jeg tror ingen punkter forundere verken Erna eller Siv. Det forundrer i alle fall ikke de som stemte på Venstre, sa Grande.

1. En tydelig fattigdomssatsing hvor det er et opplegg for differensiert oppholdsbetaling i barnehage og SFO og hvor det i større grad åpnes for gratis kjernetid i barnehage for barn i lavinntektsfamilier.
2. En klar forbedring av selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter.
3. En tydelig og forpliktende opptrappingsplan mot 11 måneders studiestøtte.
4. Et videreutdanningsløft for ukvalifiserte lærere.
5. Minimum en oppfølging av NTP når det gjelder midler til planlegging, drift og vedlikehold av jernbane og etablering av et frittstående jernbaneselskap. Større satsing på kollektivtransport-tiltak i og rundt de største byene — inkluderte bybaner der det er aktuelt.
6. Etablering av skattefradragsordning for enøk-investeringer i egen bolig og et tydelig grønt skatteskifte.
7. En gjennomgående styrking av tiltak som bedrer personvernet
8. Opptrapping av satsing på rusomsorg og psykiatri.
9. Et bredt spekter av tiltak som motvirker todeling av norsk næringsliv igjennom spissing og omstrukturering av offentlig virkemiddelapparat, tilgang på risikovillig kapital, målrettede skattelettelser og en reduksjon i oljeutvinningstempo og — investeringer.
10. En forpliktende opptrappingsplan på forsking

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**