Årsmøtet: Veksten må skapes i hele kommunen!

På Eidsvoll Venstres årsmøte 29.11 ble det vedtatt en resolusjon om den videre utviklingen i Eidsvoll, sett i lys av sommerens debatt i blant annet lokalavisen. Veksten må ivaretas på en måte som bevarer det beste ved Eidsvoll; et grønt preg og gode nærmiljøer. Les hele resolusjonen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmøtet i Eidsvoll Venstre oppfordrer partiene i kommunestyret til å legge til rette for vekst i hele kommunen. Eidsvoll er en kommune med grønt og landlig preg, og Venstre vil at det fortsatt skal være slik. Venstre vil i årene fremover jobbe for å forene to mål i den videre utviklingen i Eidsvoll; å bevare landbruksjord og fortette ved kollektivknutepunkter.

Knut Bakkehaug og Kjersti Almåsvold på stand i Eidsvoll

Foto: Eidsvoll Venstre

Kommunene i Akershus opplever stor vekst, og Eidsvolls folkevalgte må legge til rette for at også Eidsvoll fremstår som attraktivt for folk som ønsker å bo i Akershus og bedrifter som ønsker å etablere seg. Da må kommunen kunne tilby gode boforhold, nærmiljøer og utvikle kommunale tjenester som skole- og helsetilbudet. Kommunen må være i forkant av utviklingen. Da må de folkevalgte ha visjoner, samt vise mot og dristighet.

De siste årene har den sydlige delen av kommunen vært "vekstmotor" i Eidsvoll., ved at nye boliger og næringsvirksomhet først og fremt kommet sør i kommunen. Nå er det på tide å utvikle Sørbygda videre; skape gode bomiljøer, trygge trafikksikkerhetsforhold gjennom etablering av gang- og sykkelveier, og rekreasjonstilbud – slik at Sørbygda fremstår med et mer helhetlig preg enn i dag.

Venstre mener at det i større grad enn i dag legges til rette for boliger og næringsvirksomhet ut i og rundt Sundet (Eidsvoll stasjon), ved Minnesund og Langset, og i Feiring. Befolkningsvekst nord i kommunen vil gjøre det nødvendig og naturlig å etablere en ny togstasjon på Langset. Eidsvoll Venstre vil i samarbeid med Venstres stortingsgruppe jobbe for å etablere en slik togstasjon. Når togtilbudet via fra Eidsvoll via Dal mot Jessheim åpnes for persontrafikk vil Sundet være et av de beste kollektivknutepunktene i landet.

Ved å følge Venstres strategi vil veksten spres til midtre og nordre deler av kommunen, og man bevarer landbruksjord samtidig som det legges til rette for at folk i størst mulig grad skal benytte kollektivtrafikk. Å forene disse to målene er også god miljøpolitikk.

Venstre inviterer de andre partiene i kommunestyret til en fremtidsdugnad som ivaretar veksten på en måte som bevarer det beste ved Eidsvoll; et grønt preg og gode nærmiljøer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**