Budsjettet: Venstres prioriteringer

Ikveld behandler kommunestyret i Eidsvoll budsjettet for 2014 og handlingsplanen for perioden 2014 – 2017. I denne artikkelen kan du lese hva Venstre prioriterer innen drift og investeringer, og hvorfor. Les hele budsjettforslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


DRIFT – VENSTRES PRIORITERINGER

Driftsrammen til skolesektoren økes med 3 mill kr i 2014 og 2015, og 3,5 mill. kr i 2016 og 2017. Ideelt sett burde driftsbudsjettet økes mer. Av den foreslåtte økningen øremerkes 0,5 mill. hvert år til digitale prosjekter; innkjøp av digitale læremidler, og skolering i bruk av disse.

For å holde tritt med utviklingen innen digitale læringsmidler er det avgjørende at skolene i Eidsvoll investerer i utstyr og kompetanse. PC’er bør erstattes med framtidsrettet nettbrett-teknologi. I forbindelse med styrking av skolebudsjettet, er det satt av 500 000 kr hvert år til nye fremtidsrettede digitale læringsprosjekter og til innkjøp av digitale læremidler.

Kartlegging av «kostnadsdriverne»; hva som gjør noen skoler i kommunen dyrere å drive enn andre har vært viktig for Venstre, helt siden skolestrukturrapporten ble fremlagt. Kommunestyret vedtok på slutten av 2013 etter forslag fra Venstre å sette i gang et utredningsarbeid for å finne disse kostnadsdriverne. Denne utredningen vil ikke ha direkte innflydelse på driftsbudsjettet for skolene i 2014, men kan være viktig for hva det skal bevilges penger til innenfor denne sektoren i resten av handlingsplanperioden.

DGI og eStab: Drift og investering. Venstre er ikke fornøyd med utviklingen innen IKT-området for kommunen. Med en såpass kraftig stigning i kostnadene, forventer vi større effekt av investeringene.

Det bør fremlegges en analyse for oppbygging av bestillerkompetanse og ansvar for gjennomføring av IKT-prosjekter i egen organisasjon. I forbindelse med evalueringen av DGI og eStab bør det også vurderes om kommunens IKT-drift bør konkurranseutsettes. Inntil videre videreføres kostnadene til DGI og eStab tilsvarende 2013.

Det er behov for et eget innsatsteam innenfor helsetjenesten, noe som kan bidra til å redusere antallet institusjonsplasser i eldreomsorgen. I budsjettforslaget settes det av 2 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden. Midlene tas gjennom omdisponering innenfor rammen av budsjettforslaget fra rådmannen; posten til Vilberg kompetansesenter reduseres tilsvarende.

Digitalisering innen hjemmetjenesten vil lette koordinering av arbeidet for de ansatte. Det er lagt inn 100 000 kr hvert år i perioden.

Forebyggende arbeid barn og unge – psykososialt miljø på skolene. Skolenes psykososiale kompetanse bør styrkes. Skolehelsetjenestens budsjett til kompetansehevende tiltak bør derfor styrkes. For å styrke det psykososiale miljøet og bistå lærerne i utenomfaglige problemstillinger, bør det ansettes miljøarbeidere. Miljøarbeiderne skal ikke være dedikert til en skole, men være forberedt på å bistå der behovet er størst.

Eidsvoll Ressurssenter på Bønsmoen skole bør fullfinansieres. Det bør fremlegges en sak for kommunestyret tidlig i 2014 med forslag til inndekning av manglende beløp på kr 1,2 mill. En løsning kan være at økningen på 1,6 til Eidsvoll Læringssenter bør sees i sammenheng med Eidsvoll Ressurssenter, og at beløpet fordeles slik at ressurssenteret blir fullfinansiert.

Verneombudet i Eidsvoll kommune bør være ansatt i 100% stilling. Eidsvoll kommune har de siste årene vært gjennom mange omstillinger og innsparingsrunder. Dette har vært nødvendig, men det er ikke vanskelig å forstå at de ansatte kan føle utrygghet og usikkerhet i en slik situasjon. Fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig på alle arbeidsplasser. Også trygghet i arbeidssituasjonen hører med i denne sammenhengen. Det er åpenbart at omstilling kan skape utrygghet, som virker inn på både arbeidsmiljøet og den enkelte arbeidstagers helse. Eidsvoll kommune er en stor arbeidsplass, og oppgavene til et hovedverneombud er mange. Dette i seg selv tilsier et verneombud i full stilling. At kommunen er i en omstillingsprosess gjør det bare enda viktigere at hovedverneombudet får konsentrere seg fullt ut om oppgavene som er tillagt stillingen.

Frivillige lag og foreninger bidrar til både den generelle trivselen, folkehelsen og til å gi folk et meningsfylt fritidstilbud. Tilskuddet til lag og foreninger foreslås øket med 250 000 kr hvert år i økonomiplanperioden.
Den kommunale ungdomsklubben i Badet opplever svikt i besøkstallet blant ungdomsskoleelever, mens private ungdomsklubber har tilbud som er ettertraktet i samme aldersgruppe. Private ungdomsklubber gis derfor et øket tilskudd på 250 000 kr. Midlene tas gjennom omdisponering innenfor rammen av budsjettforslaget; fra midlene til den kommunale ungdomsklubben i Badet.

Allmenkulturen fikk et kutt for 2013 som både kommunalt ansatte, frivillige og brukere opplevet som dramatisk. Venstre foreslår en beskjeden økning på 250 000 kr hvert år i perioden. Bevilgningen kunne vært større, men selv små midler kan utløse øket frivillig aktivitet og kreativitet som skaper opplevelser hvis verdi må anses som langt større enn beløpet i seg selv. Kulturelle opplevelser gir mulighet for individuell refleksjon, samtidig som det styrker nærmiljøet. Dette er spesielt viktig for Sundet som kommunesentrum og tettsted.

Sundtoppen bør opparbeides til park. Sundtoppen er uløselig knyttet til Sundets identitet, og Sundets største grønne lunge. Som et ledd i styrkingen av Sundet som sentrum i kommunen bør det legges frem en egen plan for kommunestyret, om hvordan en park kan opparbeides på Sundtoppen. Det settes av til sammen 200 000 kr til formålet i handlingsplanperiodens første år.

Serviceanlegg for båter og biler bør etableres på Skjoldnestangen. Dette vil være viktig for utviklingen av Sundet både som tettsted og for handelsstanden. Som en start på arbeidet for å utvikle Sundets fasiliteter bør det etableres ladepunkter for el-biler i Sundet. Tilreisende med behov for å lade el-biler vil kunne benytte ladetiden for bilen til å se seg om og til å handle i Sundet. For å benytte seg av tilskuddet fylkeskommunen har etablert for slike ladepunkter bør det utarbeides en strategi for ladepunkter for elbiler i Eidsvoll kommune.

Sommeråpent SFO er et tilbud kommunen har hatt hvert år. Tilbudet ble imidlertid fjernet i budsjettet for 2013, vedtatt av Ap og FrP. Dette er et viktig tilbud, fordi ikke alle foreldre klarer å harmonere sin ferie med skolenes sommerferie. Derfor bør dette tilbudet gjenopprettes.

TV-overføring/live-streaming av møter i folkevalgte organer i Eidsvoll vil bidra til åpenhet om og innsyn i politiske prosesser, og kan skape interesse for deltagelse i disse prosessene i kommunen. Det settes av midler i budsjettet til dette tiltaket.

INVESTERINGER

Nye skoler må bygges, til erstatning for Vilberg barneskole og Vilberg ungdomskole. Dette synes det å være enighet om, etter at Norconsult la frem sin utredning om saken for Utvalg for oppvekst og levekår i møtet 19.11 2013. Økonomisk vil det være et stort løft for Eidsvoll kommune, men det er en prioritert oppgave å gjøre dette raskt som mulig.

Elevene fortjener et bedre og mer oppdatert læringsmiljø enn den eksisterende skolen kan gi dem. De ansatte fortjener bedre arbeidsomgivelser og —miljø enn skolen tilbyr i dag. Ikke minst bør skolen flyttes av hensyn til trafikksikkerheten i området der dagens skole ligger.

De kommunale utleieboligene er i en dårlig forfatning, har EUB dokumentert. Det er viktig å sette i gang med å bygge nye boliger. Det haster med dette arbeidet, og det foreslås 6 mill. kr mer til dette i 2014 enn i rådmannens budsjettforslag.

Ovenstående er en del av Venstres budsjettforslag; en tekstdel som begrunner prioriteringene som kommer tilsyne i tallforslaget.

Hele budsjettforslaget leser du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**