Budsjettet: Venstres verbalforslag

Å foreslå endringer i rådmannens forslag til tallbudsjett er ikke nok for å styre en kommune. Det må gjøres vedtak i skriftlig form, som premisser for budsjettet, eller tiltak i forlengelsen av bevilgningene. Her ser du hvilke verbalforslag Venstre fremmer i kveldens kommunestyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kommunestyret pleier dessverre ikke å stemme over verbalforslagene. Kommunestyret vedtar kun et tallbudsjett, og så sendes alle verbale styringssignaler, ønsker om utredning etc. over til formannskapet, som skal behandle disse på nyåret. Etter Venstres mening hadde det vært bedre å vedta de verbale styringssignalene til budsjettet på samme møte som talldelen av budsjettet vedtas.

Noen forslag er for omfattende til å vedtas “over bordet”, og bør sannsynligvis utredes. Dette kalles vanligvis oversendelsesforslag. Andre forslag kan vedtas direkte. Er det noe det ikke er flertall for i kommunestyret, eller som kommunestyret mener ikke bør utredes nærmere, kan man realitetsbehandle disse forslagene. Da faller dommen over forslaget med kommunestyrets avstemning.

Hvis du vil vite mer om bakgrunnen for Venstres verbalforslag kan du lese denne artikkelen.

VERBALFORSLAG:

1. Det opparbeides park på Sundtoppen. I løpet av første halvår 2014 fremlegges en sak for kommunestyret om dette, innenfor rammen av de bevilgninger som gjøres i budsjettet for 2014 og for 2015 i handlingsplanen for 2014 — 2017.

2. Hovedverneombudet i Eidsvoll kommune skal være ansatt i 100% stilling.

3. Det fremlegges en sak for kommunestyret i løpet av 2014 om investeringer til nye skoler på Vilberg bør finansieres gjennom opplåning eller reduksjon av kommunens fond.

4. Organisasjonen NHO Service inviteres til å redegjøre for kommunestyret om funnene i rapporten «Sammen for velferd i Eidsvoll kommune» fra 2013, om hvordan innføring av «Beste praksis» kan frigjøre ressurser til å bedre kommunens velferdstilbud.

5. For å benytte seg av tilskuddet fylkeskommunen har etablert for ladepunkter for elbiler bør det legges frem et forslag til plan for kommunestyret i 2014, for etablering av slike ladepunkter i Sundet, på Råholt og i resten av kommunen.

6. Det fremlegges en sak for kommunestyret tidlig i 2014 med forslag til inndekning av manglende beløp på kr 1,2 mill ved Eidsvoll Ressurssenter.

7. For å styrke den psykososiale kompetansen på skolene og bistå lærerne i utenomfaglige problemstillinger, skal det ansettes flere miljøarbeidere. Miljøarbeiderne skal ikke være dedikert til èn skole, men være forberedt på å bistå der behovet er størst.

8. Det fremlegges en analyse for kommunestyret, om oppbygging av bestillerkompetanse og ansvar for gjennomføring av IKT-prosjekter i egen organisasjon.

9. I forbindelse med evalueringen av DGI og eStab ber kommunestyret om at konkurranseutsetting av kommunenes IKT-drift blir vurdert.

Venstres budsjettforslag kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**