VENSTRE I FYLKESTINGET

I budsjettdebatten på Fylkestinget i Vrådal i dag understreket Johan Tønnes Løchstøer bl.a.:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Rammebetingelsene for grundere og selvstendig næringsdrivende er dårlige og Norge sakker akterut når det gjelder innovasjon og nyskaping. Kapitaltørken for grundere i startfasen i Telemark gjør at mange gir opp, noen går konkurs og altfor mange tar med seg en god ide dit risikovillig kapital finnes og skaper arbeidsplasser andre steder enn i Telemark.
Det var da ekstra uheldig at den forrige regjeringen ikke la ett av såkornfondene til Telemark og Agderfylkene. De 3 fondene ble lagt til de store byene med den åpenbare sentraliseringseffekt det medfører.
Det må være en prioritert arbeidsoppgave fremover å sikre risikovillig kapital for nye arbeidspalsser i Telemark.

Studenter, høgskole, universitet, studier

Johan Tønnes Løchstøer trakk frem betydningen av å satse på den videregående skolen i Telemark og først og fremst satsning på etter- og videreutdanning som etterspørres av lærerne selv. De faglige resultatene i den videregående skolen i Telemark må bli bedre. Rådmannen har beregnet et årlig behov for Kr. 5 mill for å få et tilfredsstillende nivå på etterutdanningstilbudet. Venstre var derfor fornøyd med at H, Krf, Frp og Venstre stod sammen om å sette av Kr. 5 mill til dette formålet i motsetning til Kr. 3,3 mill fra de rødgrønne i fylkestinget.

Det tredje satsningsområdet for Venstre i fylkestinget er samferdsel og først og fremst kollektivtrafikken. Etter forslag fra Venstre sluttet H, Krf og Frp seg til forslaget om å sikre lokalbusstilbudet på Notodden og i Bø og bevilge Kr. 500.000,-til Helseekspressen for Rjukan. De rødgrønne ville ikke sikre tilbudet på Notodden og i Bø, men har satt av Kr. 250.000,- til helseekspressen; noe som nevnt ikke er tilstrekkelig for å opprettholde tilbudet.
På dette punktet understreket også Johan Tønnes Løchstøer for Venstre at Bypakke Grenland med 2,5 milliard og Belønningsordningen med Kr. 215 mill over 4 år legges det til rette for tidenes satsning på kollektivtrafikk, gående og syklende i Grenland. Dette skal samordnes i Areal- og Transportplanen for Grenland. Johan Tønnes Løchstøer understreket at kommunene i Bypakka må bruke de tildelte midler i en balansert og samordnet utbygging av veier på den ene side og kollektivtrafikk og tiltak for gående og syklende på den annen side slik at det f.eks. ikke kan være aktuelt å bruke alle midlene i Skien på et enkelt bruprosjekt for biler slik AP har antydet.

Johan Tønnes Løchstøer

Avslutningsvis foreslo Johan Tønnes Løchstøer på vegne av H, Frp, Krf og Venstre at det må sikres planleggingsmidler for Grenlandsbanen ( sammenkobling og Vestfoldbanen og Sørlandsbanen) slik at dette prosjektet kommer inn ved neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2017. Skal det oppnåes må planlegging starte i 2014. For inneværende NTP foreslo Jernbaneverket Kr. 50 mill til planlegging strekningen Porsgrunn til Stavanger, men dette ble ikke tatt inn i budsjettet fra de rødgrønne. Stortingets samferdselskomite har en merknad om at dette må på plass i valgperioden, men det er ikke tatt inn i Jernbaneverkets Handlingsprogram for 2014.
Johan Tønnes Løchstøer oppfordret fylkesordfører Terje Riis-Johansen om sammen med andre å arbeide for at Samferdselsdepartementet gir Jernbaneverket i oppdrag å starte planleggingen i 2014 med sikte på neste rullering av NTP.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**