-Et skoletilbud så sterkt og likt som mulig

Arendal bystyre er ansvarlig for at skoletilbudet i kommunen skal være så sterkt og likt som mulig for alle elever i grunnskolen. God kvalitet i undervisningen og trivsel blant elever og lærere i et godt tilrettelagt miljø er essensielt i en god skole, sa Venstres Cathrine Høyesen Hall i skoledebatten i bystyret i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Cathrine Høyesen Hall

Foto: Jan Kløvstad

Ettersom det er svært knappe ressurser i skolen er det viktig at midlene blir mest mulig effektivt utnyttet.
Med så knappe budsjetter som skolene nå sliter med, er det for de ansatte svært utfordrende å holde den gode kvaliteten og motivasjonen oppe. Dette får vi mange tilbakemeldinger på. Jeg har virkelig stor respekt for alle de dyktige ansatte i skoleverket som daglig sliter med disse utfordringene!
Det stilles stadig større krav fra foresatte og samfunn til den enkelte elevs læring. Venstre mener at større og mer robuste skoler gjør at man kan bygge opp bedre fagmiljøer som igjen trekker til seg den beste arbeidskraften innenfor ulike fagfelt. Man klarer dermed å utvise større fleksibilitet, og gi flere og bedre tilbud til elevene.

Et vesentlig poeng i det hele, er at større enheter vil kunne anskaffe mer oppdatert utstyr til undervisningen, noe små skoler ofte sliter med.
I dag stilles det andre krav til en skoles utforming enn det som var gjeldende for 30-40 år siden. Nye skoler har smartere romløsninger som gir langt større fleksibilitet og utnyttelsesmuligheter. Krav til energibruk, ventilasjon, brannvern og universell utforming er også blitt langt strengere enn hva det var før.

Dette er krav som forventes av så vel elever, ansatte, foresatte og fylkesmann. Er skolen godt fysisk tilrettelagt, fremmer det også evnen til læring.
Et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid på gamle, utdaterte skolebygg er dårlig anvendt ressursbruk.
Det overordna målet for Venstre er å bruke mere penger på innhold i skolen, og mindre penger på bygg.

Rådmannens forslag til skolestruktur ble behandlet i formannskapet 19 september. Siden den gang har Venstre stått fjellstøtt på vårt forslag til vedtak, uten å vingle. Men fra prosessen startet og frem til vår konklusjon har vi gått mange runder og brukt svært mye tid.

Nesheim skole har i særdeleshet vært utfordrende for venstregruppa i denne prosessen. Skolen ligger både helt for seg selv, og tett ved andre skolekretser. Mens de andre kretsene naturlig vil gå til samme nye skole, er det fare for at elever på Nesheim vil kunne bli sendt til forskjellige skoler ut i fra hvilken skole som ligger nærmest eller er mest praktisk. Det kan svekke bygda som lokalsamfunn og også svekke fritidsaktivitetene som i dag er i Austre Moland. Men, i et langsiktig perspektiv, med elevenes beste i fokus, har vi likevel konkludert som vi har gjort.

Det siste halve året har Venstre hatt møter med FAUer og aksjonsgrupper, med enkeltpersoner i de berørte skolekretser, med tillitsvalgte, PPT og rektorer, lærere og foresatte. Vi har lyttet til folk som har snakket høyt, og vi har i enda større grad valgt å lytte til folk som ikke snakker så høyt.
Samlet sett har dette ført oss frem til den konklusjonen vi står for.

Venstre er nå del av den nye posisjonen i Arendal bystyre.
Vi legger i dag frem et felles forslag til budsjett. Når fire partier går sammen om et budsjettforslag er det alltid slik at man inngår kompromisser. Man må gi og man må ta.
Mange mener at det ikke er noen logikk i å bevare Eydehavn skole mens man vil vedta å legge ned Løddesøl og Nesheim.
Venstre er enig i det. Men politikken er dessverre slik at noen ganger er man tvunget til å sette to alternativer opp mot hverandre, og velge det alternativet som helhetlig vil gi beste løsning..
Det overordna målet til Venstre er som sagt å bruke mer ressurser på innhold i skolen, og mindre penger på bygg.

Vi har som mål å styrke kompetansen i undervisningen, bytte ut ufaglært arbeidskraft, og løfte frem de svakeste elevene fra første skoledag. Vi vil at de elevene som kommer inn i skolen med lite bagasje hjemmefra skal få bedre tilrettelagt undervisning, å komme ut av skolen med mer lik bagasje til de som er heldige å komme fra ressurssterke familier.
Først da vil vi klare å snu levekårsutfordringene vi sliter med.
Avslutningsvis vil jeg presisere at Venstre mener at beste løsning for hele Arendalsskolen, i et langsiktig perspektiv, er å legge ned Nesheim skole og Løddesøl skole. En omorganisering av skolestrukturen med færre og litt større skoler, vil etter vår mening gi bedre kvalitet på tilbudet totalt sett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**