Viktige påplussinger til kollektivtrafikk og skole

Da fylkestinget sist torsdag vedtok budsjettet skjedde det med påplussinger innenfor skole, kultur, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet. Alle tiltak takket være Venstre og våre samarbeidspartier i posisjonen. —For oss i Venstre er det viktig at satsingen på kollektiv fortsetter nå som vi ser svært gode økninger i passasjertallene, sier gruppeleder Kåre Pettersen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kåre Pettersen

Foto: www.vfk.no

-Vi er fornøyd med den retningen rådmannen har lagt i budsjett og økonomiplan. Når vi fra posisjon velger å styrke enkelte områder er det nettopp for å poengtere at dette er viktige satsingsområder for Venstre og våre samarbeidspartnere, avslutter Kåre Pettersen.

Nedenfor gjengis noe av innlegget Kåre Pettersen holdt i budsjettdebatten:

-Takk til rådmann og hans stab for et godt og solid gjennomarbeidet budsjett. Et dokument som på en svært god måte gir en god framstilling over fylkeskommunens ansvarsområder.
Budsjett og økonomiplan følger i all hovedsak de politiske signaler som også har blitt gitt gjennom de siste årene og ikke minst i 2013.

Fylkeskommunen har en høy lånegjeld som følge av store investeringer, men en god og langsiktig planlegging, både knyttet til oppbygging av bufferfond samt bevisst bruk av rentesikring, gir oss betydelig mer trygghet for usikkerheten som er tilknyttet lånegjelden.

Rådmann beskriver budsjettet med en stor satsing på skole og samferdsel. Og ja, det er i de seneste årene blitt lagt ned mye i nye skolebygg og neste år stor ny Færder klar til åpning. Øk.planen legger opp til en fullføring av skoleinvesteringene med ny VGS i Horten.

E18 Bjornesvegen bremsespor 2

Foto: Jan Kløvstad

Selv om vi alle er kjent med et stort etterslep i veivedlikehold med nær 1 milliard, eller 780 kr pr. meter fylkesvei vi eier — sier jo dette at det nærmest kan se ut som en uløselig oppgave. Derfor blir bruken av kroner innenfor samferdselsområdet utrolig viktig i årene som kommer.

Selvsagt skal veivedlikehold styrkes og det skjer jo også. Men med det kriteriesettet som i dag brukes knyttet til statlige overføringer, får ikke Vestfold god uttelling på at våre fylkesveier har en svært høy ÅDT (årsdøgntrafikk) sammenlignet med flere fylker. I tillegg har vi på våre fylkesveier også en større andel av tungtrafikk sammenlignet med flere andre fylker.

Nasjonal Transportplan legger opp til at veksten i trafikken skal tas med økt satsing på kollektiv, sykkel og gange. Dette har de siste års budsjetter også vist — og viser også denne gangen.
Når vi i posisjon velger å styrke rådmannens satsing ytterligere, er det nettopp for å markere at dette er viktige områder for oss i politikken.

Busstopp - Her stopper bussen

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

En økt bevilgning på 4 millioner til kollektiv neste år, vil være med på å hindre mulige kutt i tilbudet, noe vi anser som svært viktig. Vi er inne i en positiv utvikling med 2,7 % vekst i fylket og mye sterke veksttall der hvor rutetilbudene har blitt forsterket.

Som en følge av flere myke trafikanter, er det også viktig å fokusere på trafikksikkerhet. Dette er vist i den leveranseavtalen som ble vedtatt ti forrige HSAM, hvor økningen til FTUs arbeid økte med 0,4 mill. Men også posisjonens ekstrabevilgning på 500.000 pr. år i økonomiperioden til tiltaket «Trafikksikker kommune», mener vi vil føre til økt bevisstgjøring i kommunene knyttet til det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet. Nettopp dette forebyggende arbeidet har også en stor forebyggende helseeffekt. Her kan kommunene og samfunnet spare store summer ved å redusere trafikkskadene og etterbehandlingen av disse.

En gjennomgang og utbedring av fartshumper er også en kombinasjon av redusert vedlikeholdsetterslep, men også en helseforebyggende effekt for våre yrkessjåfører som flere ganger daglig passerer over fartshumper som har mistet sin opprinnelige utforming.

Som et nytt investeringstiltak har vi tatt inn en utbedring av Vestfold mest trafikkbelastede veikryss, Mamutkrysset. Dette utbedringsprosjektet har jo vært omtalt både i handlingsprogrammet for 2011 og 2012, men nå ser vi endelig at vi kan få til en spleiselagsordning med Tønsberg. Med fylkeskommunens bidrag på ca. 6 millioner får vi løst et prosjekt på til sammen 15 millioner. Dette vil forhåpentligvis løse noen av de utfordringen dette krysset har representert.

I siste møterunde før budsjett fikk Venstre og posisjon også flertall for å gjennomføre en utprøving av dynamisk vegbelysning med en ramme på 4 millioner.

Skolestua Hedrum Bygdetun

Foto: Kåre Pettersen

Innenfor utdanning er vi i Venstre fornøyd med rådmannens satsing. Når vi fra posisjonens side velger å markere noen utvalgte områder, er dette også for å markere viktige satsinger for oss. Dette gjelder jo:
-Prosjekt “Vestfold – lær av de beste
-Alternativ oppfølging av lærlinger (nå med en ytterligere styrking)
-Styrking av undervisningssamarbeid på tvers
-Utstyrspott yrkesfagene
-Videreføre psykososial satsing i hele planperioden

Innenfor kulturområdet blir vi i Vestfold utfordret mht vår viktige vikinghistorie og formidling av denne. Senest fra prosjektet vi har kunnet lese om fra Vestlandet.

I posisjonens forslag er det en økning på 250.000 pr år i fireårsperioden til museene men med det nye verbalpunktet knyttet til vikingsatsingen, ønsker posisjonen å gi uttrykk for at Vikingfylket Vestfold vil få styrket oppmerksomhet i fireårs perioden.

Oppsummert: Rådmannen leverer et solid budsjett og øk.plan i tråd med politiske føringer gitt gjennom året. Fra posisjonens side er det derfor enkelte for oss viktige markeringssaker vi ønsker å få fram med en noe styrket bevilgning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**