Budsjett for bydel Gamle Oslo

På bydelsutvalgets møte 12. desember ble budsjett for bydelen behandlet. Kun en dag etter at Oslo bystyret behandlet sitt budsjett. For Venstre møtte Matti Lucie Artentz og Helene Z Skulstad (vara for Runhild Gammelsæther). I vårt forslag til budsjett prioriterte vi barn og unge i tillegg til rus og psykiatri, i tråd med tidligere år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Matti Lucie Arentz møtte for Venstre under behandling av budsjettet i bydel Gamle Oslo.

Matti Lucie Arentz møtte for Venstre under behandling av budsjettet i bydel Gamle Oslo.

Rent konkret inneholdt Venstres budsjettforslag fortsatt drift av åpen barnehage, opprettholdelse av ungdomsklubbene i Sverresgate 14 og Jordal skole, i tillegg til kr 650.000,- mer enn bydelsdirektørens forslag til enhet for psykisk helse. Vi foreslo også å redusere kuttet til FRIGO fra 2mill til 1mill, og en reduksjon i kuttet på ettervern i barnevernet fra 2,5mill tll 1,5mill. Venstre har i en årrekke vernet om frivillighetsmidlene, og også i år foreslo vi å opprettholde frivillighetsmidlene på kr 300.000,- (foreslått kutt var kr 80.000,-). Vi foreslo i tillegg å bevilge kr 500.000,- til Riverside ungdomsklubb.

I møtet leverte bydelsdirektøren sin tilleggsinnstilling, som tok opp i seg endringene fra budsjettvedtaket i bystyret dagen før. Dette førte til at Venstres gruppe bestemte seg for å bruke det økte handlingsrommet til å redusere kutt i hjemmesykepleien og stemte for økning i måltallet av sykehjemsplasser. Dette er store risikoområder for bydelen.

I forkant av møtet hadde Venstre kontakt med Arbeiderpartiet, SV, MDG, Høyre og FRP om budsjettsituasjonen i bydelen. På møtet la den røde blokken frem felles budsjettforslag. Disse partiene har flertall i bydelsutvalget.

Venstre fikk gjennomslag for våre forslag om åpen barnehage, og fortsatt drift av ungdomsklubbene på Jordal og Sverresgate. Disse forslagene gikk enstemmig gjennom bydelsutvalget, og var også foreslått av AP, SV og Rødt. Dessverre fikk vi ikke støtte for å reversere kuttet i ettervern, FRIGO eller økt støtte til Riverside. Friviligshetsmidlene ble vedtatt opprettholdt på dagens nivå etter vårt forslag.

Det offisielle referatet blir lagt ut her når bydelen har ferdigstilt det.

Saken er publisert med forbehold om feil i representantenes notater fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**