Bedre studentvelferd

– Det trengs et krafttak for bedre studentvelferd, sier Venstres toppkandidater Per Magnus Sandsmark og Martine Lindh Løkke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark, Martine Løkke

Foto: Jo Straube

Bygge flere studentboliger
Venstre vil doble dagens utbyggingstakt og bygge minst 2.000 studentboliger årlig, heve/fjerne kostnadsrammen for studentboliger og øke tilskuddet til nye boligenheter til 50 prosent.

11 måneder studiestøtte og høyere studiestøtte
I valgkampen i 2005 og 2009 var alle partier for 11 måneders studiestøtte. Det er bare Venstre og FrP som har holdt dette løftet på stortinget. Ifølge Dine Penger har studentene i år det laveste realnivået på lån og stipend siden Lånekassen startet sine registreringer i 1975. Kjøpekraften til studenter er med andre ord blitt enormt svekket.

– Det betyr at man enten må ha foreldre som gir økonomisk støtte eller at man må jobbe mye ved siden av studiene dersom en skal være heltidsstudent. Slik skal det ikke være. Utdanning i Norge skal være gratis og tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted og bakgrunn, og det må være mulig å velge i hvilken grad en ønsker å jobbe ved siden av studiene. Det er en skam at det ikke er gjort nok for å forbedre studiestøtten i løpet av de åtte årene de rødgrønne har hatt flertall, sier Martine Løkke.

– De rødgrønne partiene klarte altså det kunststykket å forhandle bort noe de alle i valgkampen gav uttrykk for at de var enige om. Venstre vil i tillegg til 11 måneders studiestøtte også prisregulere studiestøtten. Dette har Venstre foreslått på Stortinget og det vil vi også kjempe for i kommende stortingsperiode, lover Løkke.

I tillegg til å bygge flere studentboliger og forbedre studiestøtten vil Venstre:
Belønne forskningsmiljøer med særskilt god undervisning gjennom egne insentivordninger og gi dem status som Sentre for fremragende utdanning.
Fjerne formuesgrensen og heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.
Utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder, og la det være mulig å være delvis sykemeldt som student.
Gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent.
Innføre egen lovbestemmelse som regulerer studentenes arbeidsmiljø.
Gi studenter som følger normert studieløp samme status som arbeidstakere når det gjelder yrkesskadeforsikring.
At studenter skal forsikres på lik linje med ansatte på sin utdanningsinstitusjon.
At vilkårene for studenter med barn bedres, gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**