Debatt om priskontroll

Det var stor uenighet i Formannskapet om hvordan man gir landbruket best forutsetninger. Sammen med Høyre og FrP sørget Venstre for et flertall på 4-3 for regjeringens lovforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Landbruk

Foto: RH

Venstre programfestet før høstens Stortingsvalg vårt ønske om en gjennomgang av landbrukets omfattende regelverk med sikte på en kraftig modernisering, færre skjemaer, enklere retningslinjer og en gradvis endring av markedsreguleringer. Venstre vil at unødvendig regelverk som vanskeliggjør bondens hverdag skal fjernes. Dette ble også fulgt opp i Samarbeidsavtalen vår med KrF, H og FrP. Venstre vil gi landbruket nye muligheter til utvikling. Landbrukspolitikken vår tar utgangspunkt i bonden som selvstendig næringsdrivende. Fremtidens landbrukspolitikk må utformes slik at hver enkelt bonde får større handlingsrom og økt frihet med økonomisk trygghet i bunn. Venstre vil ha en fremtidsrettet landbrukspolitikk med gode tilskuddsordninger kombinert med forenklinger.

Og det er altså et lovforslag fra den blåblå regjeringen som dannet utgangspunkt for debatten i Formannskapet. Forslagene til lovendring vil etterhvert bli mange, og kan gi store endringer for landbruket. Venstre har tidliger gitt Listhaug kritikk for manglende forarbeid og utredning – selv om vi langt på vei støtter mange av forslagene. Det aktuelle forslaget denne gang var å fjerne priskontroll fra Konsesjonsloven. Dette gjelder riktignok kun de eiendomssalg som må søke konsesjon; altså ikke ved arv/overdragelse i familien. Eksempelvis kan priskontroll medføre at bonden vegrer seg for å investere mer i egen eiendom; da han risikerer å ikke få det igjen ved senere salg. I Formannskapets debatt ytret flere bekymring for om dette ville lokke flere ut av næringa, og spekulanter inn – dette mente Venstre ved fungerende ordfører Jan Fjellstad at man styrer også bl.a. gjennom regulering av landbruksareal.

Innstillinga fra Formannskapet ble med det som følger:
“Harstad kommune slutter seg til forslag om å oppheve § 9 første ledd nr. 1 i konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98.
Forslaget vil gi økte muligheter for nyetableringer samt bidra til økt investeringslyst i den tid da de ikke blir underlagt priskontroll ved eventuelt salg. Priskontrollen gjør det uforutsigbart for investeringer og bidrar dermed til uheldige virkninger i landbruket ved eksempelvis å dempe investeringslysten hos eierne. En slik lovendring vil bidra til en forenkling av regelverket og dermed frigi ressursers for kommune og fylke.
Endringen vil gi mulighet for å kunne selge hele eller deler av eiendommen. På denne måten vil man kunne unngå at småbruk ikke blir ivaretatt ved at jord unnlates å dyrkes da verdien på jorden er så lav at det ikke er lønnsomt for eierne. Endring i loven vil også kunne bidra til at gårdsbruk som har behov for tilleggsjord kan kjøpe jorda og tilknytte den eget landbruk.
Harstad kommune legger til grunn av regjeringen i avtale med landbruket hensyntar de økonomiske utfordringer som en slik konsesjonsendring kan medføre. Harstad kommune ser det som særlig viktig at man har fokus på å bevare dyrket og dyrkbar jord, kulturlandskap og styrke lokal matproduksjon.”

Endelig debatt ventes i Kommunestyret 5.2

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**