Årsmøte Hareid og Ulstein Venstre

Berit Lyngstad ble valt til ny leiar på Hareid og Ulstein sitt andre årsmøte etter samanslåinga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Her kan du sjå kva anna som ble vedtatt:

Årsmøte Hareid og Ulstein Venstre — referat

Onsdag 8. januar kl 19.00 på Napoli Hareid

Til stades: Berit Lyngstad, Eldar Knotten, Tor Wilhelm Havåg, Ann Helen Grimstad Worren, Gunn Berit Gjerde, Ellen Kvalsund, Pål M. Grødahl, Einar Warholm, Laksan Vijayaratnam, Eli Skaatun, Annika Brandal, Kjell Einar Hatløy, Rigmor Haddal Bjåstad og Lars Erling Bjåstad Hovlid

[b]Sak 1/2014 Val av ordstyrar, referent og personar til å signere protokoll
Ordstyrar: Berit Lyngstad
Referent: Annika Brandal
Signere protokoll: Ann Helen Grimstad Worren og Pål M. Grødahl

Sak 2/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkallinga einstemmig godkjent.
Saklista godkjent med to tillegg:
– Val av representant til komite for grunnlovskomite
– Nominasjonsnemnd for kommunevalet 2015

Sak 3/2014 Årsmelding
Årsmeldinga blei delt ut i møtet, og Berit Lyngstad las opp årsmeldinga. Årsmeldinga blei godkjent med fylgjande endringar/tilføyingar:
– Delegat på fylkesårsmøtet må takast med.
– Leiar Line Emilie Kleppe trekte seg i november, og Berit Lyngstad blei konstituert som leiar.
– 9.-10. november var også representantskapsmøtet og Gunn Berit Gjerde og Pål M. Grødahl representerte Hareid og Ulstein Venstre.

Sak 4/2014 Rekneskap
Kasserar Tor Wilhelm Havåg delte ut rekneskapet i møtet. Det vart einstemmig godkjent.

Sak 5/2014 Val av styre, valkomite og revisor

Styret
Valnemnda la fram sitt forslag til styre.
Leiar: Berit Lyngstad (2014) Vara: Eli Skaatun
Nestleiar: Annika Brandal (2014) Vara:
Kasserar: Tor Wilhelm Havåg (2014) Vara: Pål M. Grødahl
Sekretær: Kjell Einar Hatløy (2014-15) Vara: Aase Ulla
Medlem: Lars Erling Bjåstad Hovlid (2014-15) Vara: Einar Warholm
Medlem: Ann-Helen Grimstad Worren (2014-15) Vara: Ola Leiv Grimstad
Valnemnda si innstilling einstemmig vedtatt. Styret får fullmakt til å supplere varalista. Inntil ny varamedlem er valgt, fungerer Einar Warholm og Ola Leiv Grimstad som vara på den opne plassen.

Valnemnd
Eldar Knotten, leiar
Hannelore Måseide (medlem i 2013, må spørjast vidare)
Laksan Vijayaratnam
Medlem frå Hareid (supplerast)

Revisor
Bjørn Dahl
Ole Frank Bakken

Sak 6/2014 Val av utsendingar til fylkesårsmøte og andre møter

Fylgjande er valgt til delegat på Fylkesårsmøte i Molde 25.-26. januar:
1. Berit Lyngstad (Ulstein)
2. Pål M. Grødahl (Ulstein)
3. Einar Warholm (Hareid)
4. Ann Helen Grimstad Worren (Hareid)

Fylgjande er valgt til vara, og reiser som observatørar:
1. Eldar Knotten (Ulstein)
2. Kjell Einar Hatløy (Ulstein)
3. Eli Skaatun (Ulstein)
4. Laksan Vijayaratnam (Hareid)

Sak 7/2014 Orientering frå Kommunestyregruppene i Hareid og Ulstein

Einar Warholm orienterte frå Hareid.
Stikkord:
– Robek
– Skulebruksplan
– Eigedomsskatt

Pål M. Grødahl orienterte frå Ulstein.
Stikkord:
– Parkering
– Gjeld
– Arena Ulstein
– "Vaktbikkje"


Sak 8/2014 Politiske uttalar

Årsmøtet gir styret fullmakt til å skrive ei sak på ferje og miljø.
Stikkord:
– Tre ferjer
– Miljøhensyn
– Gamal, dårleg ferje, for høg med tanke på vind
– Riksvegsamband
– Kor vart det av Hafast?

Uttalen sendast til Fylkesårsmøtet samt media.

Sak 9/2014 Orientering om 8. mars 2014 — Venstrekvinnene arrangerer
Berit Lyngstad orienterte kort om kva som var gjort så langt. Det blei litt brainstorming kring bordet.
Stikkord:
– Grunnlovsjubileet
– Menneskerettar
– Integreering av kvinner i hht nettverk
– NHO Ålesund -> integrering av kvinner
– Kven tek ansvar i familiene når feks foreldre vert gamle?

Sak 10/2014 Grunnlovsjubileet
Ulstein kommune har bedt partia stille med ein medlem frå kvart parti. Berit Lyngstad vert valgt frå Hareid og Ulstein Venstre, med Pål M. Grødahl som vara.

Korreksjon: Hannelore Måseide skal representere Venstre i grunnlovskomiteen

Sak 11/2014 Nominasjonsnemnd
Styret må starte arbeide med å velje nominasjonsnemnd med det første. Vi må ha ei nemnd for kvar av kommunane.

Annika Brandal
referent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**