Nei til reservasjonsrett for fastleger i Haugesund kommune

Venstre foreslår nei til reservasjonsrett for fastleger i Haugesund kommune mot henvisning til abort gjennom en interpellasjon til ordføreren i bystyremøtet den 19. februar 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Helsedepartementet sitt høringsnotat legger opp til at hver enkelt kommune selv skal avgjøre om de vil inngå avtaler med fastlegene i sin kommune om reservasjonsrett mot henvisning til abort.

Venstres May Britt Vihovde mener at Haugesund kommune må si nei til en slik reservasjonsmulighet for ikke å legge ytterligere stein til byrden for kvinner i en allerede sårbar situasjon.

Vi må i tilfeller som dette må beskytte den svakeste parten, og det er de gravide kvinnene som kommer til sin fastlege og ber om hjelp. Er du fastlege og ønsker å reservere deg mot å gi helsehjelp til gravide kvinner, bør du finne deg et annet arbeid innen norsk helsevesen, sier Vihovde.

Les hele interpellasjonen her:

INTERPELLASJON TIL BYSTYREMØTE 19.02.2014

Helsedepartementet har nylig sendt på høring et lovforslag om reservasjonsmuligheter for fastleger. I følge de foreslåtte endringene skal hver enkelt kommune selv avgjøre om den vil inngå avtaler med fastleger om reservasjon mot henvisning til abort, og det er opp til kommunen selv å avgjøre om en slik avtale kan inngås uten at det vil føre til en «urimelig ulempe» for pasienten.

Abortloven av 1975 gir allerede reservasjonsrett for sykehuspersonell fra å utføre eller delta i abortinngrep. Denne reservasjonsretten er viktig og riktig. Forslaget om at fastleger skal kunne reservere seg fra å henvise til abort går etter Haugesund Venstre sitt skjønn langt utover det som ligger i abortloven.

Med henvisning til abort menes «alle handlinger som inngår i prosessen fra å motta en kvinnes spørsmål eller begjæring om abort». Det er et åpent spørsmål hva man i realiteten vil oppnå med endringen. Ettersom pasientens rettigheter er lovfestet, er både kommunen og den enkelte fastlege forpliktet til å sørge for at ingen skal få et dårligere tilbud av at fastleger reserverer seg fra enkelte deler av det offentlige helsetilbudet. Dette betyr blant annet at leger som selv ikke vil henvise til abort, må henvise til en annen lege som kan henvise videre. I realiteten legges det altså bare inn et ekstra ledd i prosessen. Et ledd som kan være belastende for en kvinne i en sårbar situasjon.

I tillegg vil selvsagt andelen fastleger i en kommune kunne føre til at kvinner ikke kommer til en annen lege innen rimelig tid. Oversikt fra Helfo pr 24.01.14 viser at Haugesund kommune har 3 leger med i alt 1283 ledige plasser. En lege har 1260, en har 10 og den siste har 13.

Det er viktig at legenes samvittighetsfrihet avveies mot retten til lovbestemte helsetjenester, men dette er allerede godt ivaretatt i abortloven. Dagens ordning innebærer at fastlegen skal informere om gjeldende helsetilbud, og sammen med pasienten underskrive en «begjæring om svangerskapsavbrudd». Det innebærer ikke at legen skal anbefale abort. En reservasjonsordning vil utvilsomt virke stigmatiserende og tidkrevende for kvinner som allerede befinner seg i en vanskelig situasjon. Vi må ikke legge ytterligere stein til byrden for kvinner i an allerede sårbar situasjon.

På bakgrunn av dette mener Venstre at det er gode grunner til at Haugesund kommune må si nei til å åpne for en slik reservasjonsrett.

Vi vil derfor stille følgende spørsmål til ordføreren:

Er ordføreren enig i at Haugesund kommune bør si nei til reservasjonsrett for fastleger?

Forslag til vedtak:

Haugesund bystyre mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere offentlig helsetilbud, og sette gravide kvinner i en vanskelig situasjon. Bystyret mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig ivaretatt gjennom abortloven, og vil ikke åpne for reservasjonsmuligheter mot henvisning til abort i Haugesund kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**