Sør-Trøndelag Venstre drøfter landbruks- og fiskeripolitikk

Sør-Trøndelag Venstre hadde 2. november 2013 et seminar (lokalpolitisk nettverks-samling) om landbruks- og fiskeripolitikk — to områder som mange mener Venstre ikke har hatt nok fokus på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Etter stortingsvalget i høst har Venstre, sammen med KrF, kommet i en posisjon der vi kan avgjøre flere viktige saker i Stortinget. Fra mange hold knyttes det håp til Venstre og KrF for å unngå en rekke negative utslag av Høyre og Frp’s markedsorientering og frisleppspolitikk.

Innen landbrukspolitikken og fiskeripolitikken kan flere viktige avgjørelser bli tatt i den nærmeste tida, eksempelvis «ostetollen», som H/Frp-regjeringa vil fjerne, og «evigvarende fiskekvoter», som regjeringa vil innføre.

Dette var noe av bakgrunnen for Sør-Trøndelag Venstres seminar. Venstres «ansvarsposisjon» gjør det nødvendig at partiet arbeider grundig med disse sakene både sentralt og lokalt.

Pål Farstad, nyvalgt stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, deltok og innledet til debatt på seminaret. Han er Venstres næringspolitiske talsmann og medlem av næringskomiteen på Stortinget. Farstad har god kjennskap til norsk næringsliv, han har fartstid i fiskeriorganisasjonene, har vært leder i næringsforeninga i Kristiansund og medlem i kommunestyre og fylkesting (har sittet i flere utvalg: næring, utdanning, miljø).

Arvid Hammernes, Pål Farstad og Johan G Foss på S-Trl Venstres nettverkssamling om landbruks- og fis

Arvid Hammernes, Pål Farstad og Johan G Foss på Sør-Trøndelag Venstres seminar om landbruks- og fiskeripolitikk. Pål Farstad var innleder på seminaret. Foto: Hans U Hammer.

Forsiktig med markedsliberalismen!
Signalene Farstad fikk fra seminaret, var bl.a å være forsiktig med markedsliberalismen innen landbruk og fiskeri. Begge næringene er viktige men samtidig utsatte næringer som krever spesiell behandling. Venstre vil vurdere endringer i strukturene og reguleringene i disse næringene, men budskapet fra seminaret var klart: Vis moderasjon og bruk tid. De små skritt er vegen å gå. Det er lett å rive ned. Én stein kan få mye til å rase.

Næringa, utøveren eller forbrukeren?
Et viktig spørsmål er hva som skal vektlegges i landbruks- og fiskeripolitikken. Er det styrking av næringene og distriktene, eller er det frihet og armslag for utøverne, eller er det hensynet til forbrukerne? Frp prioriterer hensynet til forbrukerne og frihet for næringsutøverne. På Venstres seminar kom det fram klare motforestillinger til dette. En ønsket å vektlegge nærings- og distriktsutvikling. Det er ikke rett å prioritere dem som vil ut av landbruket og fisket, gjennom lettere omsetning av jord, kvoter osv. Politikken må prioritere dem som vil være i næringene.

«Ostetollen»
I spørsmålet om tollbeskyttelse for landbruket er dilemmaet at gode og forutsigbare rammebetingelser for norsk landbruk må balanseres mot ønsket om en friere og mer rettferdig global handel. Venstre stemte imot da «ostetollen» ble innført av den forrige regjeringa. Pål Farstad presiserte at det ikke betyr at Venstre støtter en ensidig fjerning av tollen nå, og fikk seminarets støtte på det. En eventuell endring av tollen på ost og kjøtt må vurderes sammen med øvrige endringer som foretas, og endringene må styrke både norsk landbruk og norsk næringsmiddelindustri.

Etter seminaret har Venstres stortingsgruppe vært i dialog med landbruksministeren og fått forsikringer om at regjeringa ikke vil komme med noe hasteforslag. Det vil bli tatt en grundig gjennomgang i dialog med de berørte partene, før det eventuelt fremmes forslag om et nytt tollregime. Venstre og KrF vil være med og utforme denne politikken.

Råfiskloven, deltakerloven og evigvarende fiskekvoter
Råfiskloven gir fiskernes egne salgslag kontroll over førstehandsomsetningen av fisk. Deltakerloven sier at fiskefartøyer skal være eid av fiskere. Dette er «grunnlovene» i norsk fiskeripolitikk. De gjør at næringa ikke er utsatt for markedskreftenes frie spill. Høyre og Frp vil endre på dette og ønsker å liberalisere råfiskloven, deltakerloven og kvotesystemet.

Et aktuelt stridstema er om de såkalte strukturkvotene skal være tidsavgrensa eller ikke. Fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) i Bondevik 2-regjeringa ga i 2005 fiskebåtrederne anledning til å kjøpe evigvarende kvoter. Denne ordninga ble oppheva av Stoltenberg-regjeringa (Helga Pedersen) i 2007. Tidligere kvoter uten tidsavgrensning fikk nå en varighet på 25 år. Høyre/Frp-regjeringa er innstilt på å gjeninnføre kvoter uten tidsavgrensning.

Også her er det Venstres og KrF’s standpunkt som vil avgjøre. Men også i disse partia er det delte meninger. Saksområdet er komplisert. Pål Farstad hadde seminaret med seg i at vi trenger et bredt forlik på Stortinget i disse sakene, og vi bør ta oss tid til å utrede dem skikkelig.

Johan G Foss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**